Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Izobrazba trenera - specijalistički diplomski stručni studij

Fakultet je svojim dosadašnjim radom i djelovanjem te raspoloživim kadrovskim, prostornim, bibliotečno-informacijskim i drugim materijalnim uvjetima dokazao, uvjereni smo, svoju kompetentnost u vezi školovanja stručnih specijalista trenerske struke kao visokokvalificiranih stručnjaka iz područja sporta, kondicijske pripreme sportaša, fitnesa i sportske rekreacije koji bi i ubuduće trebali zadovoljavati sve veće zahtjeve tržišta rada javnog i privatnog sektora.

Završeni studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera kvalificirani su i kompetentni za obavljanje najsloženijih poslova planiranja, programiranja i kontrole procesa:

 • sportskih priprema i treninga vrhunskih, vrsnih, darovitih i svih ostalih sportaša svih dobnih skupina u svim granama natjecateljskog sporta;
 • kondicijske pripreme sportaša u sportskim školama i klubovima;
 • vježbanja koji se realiziraju u fitnes centrima;
 • sportsko-rekreacijskih aktivnosti koji se provode u najrazličitijim sportsko-rekreacijskim centrima, zdravstvenim ili turističkim organizacijama i dr.

Završeni studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera kvalificirani su i kompetentni za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u športu u vladinim tijelima za šport, kao i u nacionalnim, županijskim, gradskim i općinskim zajednicama i savezima za šport.

Tržište rada u javnom i privatnom sektoru izrazito je zainteresirano i otvoreno za prihvat završenih studenata s ovako definiranim kompetencijama.

Trajanje studijskoga programa:

Specijalistički diplomski stručni studij ustrojava se i izvodi četiri semestra odnosno dvije studijske godine. Ovaj se studij izvodi, za sada, samo kao izvanredni studij.

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija:

120 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak:

Upis pristupnika na specijalistički diplomski stručni studij obavlja se izravno, bez polaganja razredbenog ispita, s tim da se za sve prijavljene pristupnike, za svaki studijski smjer posebno, obvezno izrađuje rang lista prioriteta za upis temeljem:

 • postignutog prosjeka ocjena iz svih položenih ispita na stručnom studiju za izobrazbu trenera;
 • postignutog prosjeka ocjena iz položenih ispita iz predmeta specijalnosti (izbornih modula);
 • postignutog sportskog statusa  i
 • drugih relevantnih činjenica.

Studenti sa završenim trogodišnjim stručnim studijem za izobrazbu trenera mogu upisati na specijalističkom diplomskom stručnom studiju izravno, bez dodatnih uvjeta, onaj studijski smjer (izborni modul), kojeg su odslušali i završili u okviru I. razine studija, kao i drugi studijski smjer (izborni modul), ali uz obvezno polaganje ispita iz određenih predmeta razlikovnog programa studija, utvrđenih posebnim aktima Fakulteta.

Pristupnici s prethodno završenim dvogodišnjim dodiplomskim trenerskim studijem i sa stečenom VŠS i stručnim nazivom viši sportski trener u izabranoj grani sporta ili viši trener sportske rekreacije, kao i studenti sa završenim dvoipolgodišnjim stručnim studijem za izobrazbu trenera (izvan ili po ECTS programu) i stečenim stručnim nazivom stručni pristupnik trenerske struke iz izabranog sporta, ili stručni pristupnik trenerske struke iz sportske rekreacije, ili stručni pristupnik trenerske struke iz kondicijske pripreme sportaša, ili stručni pristupnik trenerske struke iz fitnesa mogu se upisati na specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera pod uvjetom da prethodno na trogodišnjem stručnom studju za izobrazbu trenera upišu i odslušaju potreban broj razlikovnih semestara (V. i Vi. ili samo VI. semestar) i polože sve predviđene ispite razlikovnog studijskog programa.

Ishodi učenja studijskoga programa:

Kompetencije, ishodi učenja i vještine koje završeni studenti stječu završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera temelje se na prethodno stečenim znanjima tijekom stručnog studija za izobrazbu trenera i predstavljaju njihovu logičnu nadogradnju.

Na temelju obveznih i izbornih predmeta  studenti će uspješnim svladavanjem gradiva steći sljedeće kompetencije:

 1. razumijevanje i analiza bioloških zakonitosti rasta i razvoja djece i mladih kao i genetičkih osnova prepoznavanja talenata u sportu;
 2. znanja o vladinom i nevladinom ustroju i funkcioniranju sporta i sportske rekreacije na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini;
 3. znanja potrebna za strateško planiranje razvoja sporta i sportske rekreacije na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini;
 4. komunikacijske vještine za uspješno upravljanje u sportskim organizacijama i vođenje transformacijskih procesa u pojedinim područjima primijenjene kineziologije;
 5. visokostručna znanja iz područja strukturne, biomehaničke i funkcionalne analize kinezioloških aktivnosti koje predstavljaju sadržaj procesa vježbanja u svim područjima primjene;
 6. znanja i vještine za odabir i provedbu dijagnostičkih postupaka s ciljem utvrđivanja stanja pripremljenosti sudionika u procesima sportskog treninga, rekreacijskog vježbanja, treninga kondicijske pripreme i programa fitnesa;
 7. primjena stečenih teorijskih i metodičkih znanja potrebnih za kreiranje i unaprjeđenje tehnologije planiranja, programiranja i kontrole transformacijskih procesa u sportu, sportskoj rekreaciji, kondicijskoj pripremi sportaša i fitnesu.

Izborni predmeti omogućuju unaprjeđenje stručnih kompetencija i potrebnih vještina za obavljanje visokostručnih poslova u izabranom sportu, sportskoj rekreaciji, kondicijskoj pripremi sportaša i fitnesu.

 

Ova specijalistička znanja stečena kroz obvezne i izborne predmete kao i upisani izborni modul omogućit će završenim studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija najvišu razinu kompetencija za rad u izabranom sportu, sportskoj rekreaciji, kondicijskoj pripremi sportaša i fitnesu. Svi polaznici ovog visokoškolskog programa završetkom studija stječu kompetencije za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u izabranom području koje se ogledaju u sljedećem:

 1. obavljanje poslova organizacije i upravljanja u upravama za sport i sportsku rekreaciju na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini;
 2. obavljanje poslova organizacije i upravljanja u zajednicama sporta i sportske rekreacije na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini;
 3. izrada strateških dokumenata za razvoj sporta i sportske rekreacije;
 4. odabir i provođenje dijagnostičkih postupaka za utvrđivanje pripremljenosti sportaša te sudionika u sportsko-rekreacijskim programima i programima fitnesa;
 5. razumijevanje i primjena dobivenih rezultata dijagnostičkih postupaka u planiranju, programiranju i kontroli transformacijskih procesa  u sportu, sportskoj rekreaciji, kondicijskoj pripremi sportaša i fitnesu;
 6. kreiranje novih metodičkih postupaka u pojedinoj sportskoj grani, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji i fitnesu;
 7. kreiranje, provođenje i kontrola trenažnog procesa u izabranom sportu s osobama različitoga spola, dobi  i kvalitete;
 8. specijalizirana znanja o racionalnom korištenju i upravljanju potrebnim resursima (kadrovi, objekti, oprema, financijska sredstva...) za uspješno provođenje procesa sportske pripreme;
 9. kreiranje, provođenje i kontrola programa sportsko-rekreacijskih aktivnosti s pretežno odraslim osobama;
 10. specijalizirana znanja o racionalnom korištenju i upravljanju potrebnim resursima (kadrovi, objekti, oprema, financijska sredstva...) za uspješno provođenje procesa sportsko-rekreacijskog vježbanja;
 11. kreiranje, provođenje i kontrola programa kondicijske pripreme u različitim sportovima sa sportašima različite dobi, spola i kvalitete, kao i ostalim korisnicima programa kondicijskog vježbanja;
 12. specijalizirana znanja o racionalnom korištenju i upravljanju potrebnim resursima (kadrovi, objekti, oprema, financijska sredstva...) za uspješno provođenje procesa kondicijske pripreme;
 13. kreiranje provođenje i kontrola različitih programa vježbanja u okviru treninga fitnesa s različitim populacijama korisnika, posebno s osobama sa zdravstvenim poteškoćama;
 14. specijalizirana znanja o racionalnom korištenju i upravljanju potrebnim resursima (kadrovi, objekti, oprema, financijska sredstva...) za uspješno provođenje programa fitnesa;

posebno valja naglasiti da završeni studenti mogu uspješno obavljati najsloženije poslove upravljanja, kontrole i nadzora nad stručnim radom u vladinim i nevladinim tijelima državne uprave.

Struktura studija:

Specijalistički diplomski stručni studij ustrojava se i izvodi ukupno četiri  semestra odnosno dvije studijske godine.

Strukturu studija čine obvezni predmeti, izborni predmeti i izborni predmeti – sportovi, te predmeti sportske specijalnosti (moduli), raspoređeni kroz sve semestre studija. Takva struktura studija upisanim studentima omogućuje, uz primjereno zalaganje i kontinuiran rad, odgovarajući ritam studiranja i završetak izabranog studija u optimalnom roku.

Grupe za teorijska predavanja čini 150 studenata, za teorijsko-praktična predavanja i seminare do 30 studenata, a za vježbe 15 studenata.

S obzirom na specifičnost specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera, potrebno je naglasiti da se teorijsko-praktična predavanja iz predmeta  kineziologije sporta provode u manjim skupinama od uobičajenog broja studenata za predavanja i on iznosi 30 studenata.

Uvjeti upisa u sljedeći semestar:

Student na specijalističkom diplomskom stručnom studiju napreduje redovito upisujući, na početku svake akademske godine studijsku godinu kao cjelinu (predmete zimskog i ljetnog semestra). Prelazak studenta iz zimskog u ljetni semestar nije uvjetovan polaganjem ispita iz bilo kojeg predmeta čija nastava završava u zimskom semestru pa čak niti urednim pohađanjem nastave iz svih ili pojedinih predmeta studijskog programa.

Student stječe uvjete upisa u višu godinu studija nakon što položi ispite iz svih predmeta tekuće godine studija (bezuvjetan upis).

Iznimno, student može upisati višu godinu studija i s minimalno ostvarenih 50 ECTS bodova iz položenih ispita tekuće godine studija (uvjetni upisa).

Za studente koji pohađaju navedeni studij kao izvanredni studenti uvjete upisa u višu godinu studija Fakultetsko vijeće utvrđuje posebnom odlukom na temelju prijedloga Nastavnog vijeća stručnog studija, i ti uvjeti mogu biti liberalniji u odnosu na utvrđene uvjete za redovite studente.

Završetak studija:

Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera završava polaganjem svih ispita iz programa studija i ispunjenjem ostalih studijskih obveza te izradom i obranom specijalističkog diplomskog rada.

Sadržaj i način vrednovanja i obrane diplomskog rada na specijalističkom diplomskom stručnom studiju utvrđuje posebnom odlukom nadležno Fakultetsko vijeće na prijedlog Nastavnog vijeća stručnih studija.

Obrani diplomskog rada student može pristupiti tek nakon što položi sve predviđene ispite i ispuni sve druge obveze iz programa studija.

Diplomski rad student brani pred imenovanim povjerenstvom za ocjenu i javnu obranu diplomskog rada.  Svaki od članova povjerenstva daje zasebno posebnu ocjenu o samom radu i posebnu ocjenu o obrani rada na temelju kojih ocjena student dobiva jedinstvenu završnu ocjenu svog diplomskog rada.


Izobrazba trenera - specijalistički diplomski stručni studij
Izobrazba trenera
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra (50)
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - (50)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
ECTS SD - OBAVEZNI PREDMETI 1. semestra (50)
=> SD - OBAVEZNI PREDMETI 1. semestra (50) - FITNES, KPS i SPORT
Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra (50)
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - (50)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
ECTS SD - OBAVEZNI PREDMETI 3. semestra (50)
=> SD - OBAVEZNI PREDMETI 3. semestra (50) - FITNES, KPS i SPORT
Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
Fitnes
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu I (147717)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Marković, G.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - FITNES (51)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcionalni trening s otporom (147722)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Bradić, A.
60
(30P+30KI )
2 INFO
6.0 Marketing menadžment u fitnesu (147720)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
2 INFO
6.0 Menadžment i poduzetništvo u fitnesu (147718)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Bartoluci, M.
60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Psihologija motivacije i vođenja (147721)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
45
(32P+4S+9PK )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu II (147724)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Furjan-Mandić, G.
45
(45KI )
2 INFO
6.0 Suvremeni grupni programi fitnesa (147723)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Furjan-Mandić, G.
60
(35P+25KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu III (162676)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Marković, G.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - FITNES (51)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu IV (162709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Furjan-Mandić, G.
75
(75KI )
4 INFO
7.0 Trening fitnesa starijih osoba (162706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Marković, G.
60
(30P+30KI )
4 INFO
8.0 Trening fitnesa zdravstveno ugroženih populacija (162707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ružić, L.
60
(30P+30KI )
4 INFO
Kondicijska priprema sportaša
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša I (147725)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - KPS (52)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Metodika i programiranje treninga brzine i agilnosti (147728)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
45
(23P+22KI )
2 INFO
6.0 Metodika i programiranje treninga izdržljivosti (147727)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
45
(23P+22KI )
2 INFO
6.0 Metodika i programiranje treninga koordinacije (147729)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
45
(23P+22KI )
2 INFO
6.0 Metodika i programiranje treninga snage (147726)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
45
(23P+22KI )
2 INFO
6.0 Primijenjena istraživanja u kondicijskoj pripremi sportaša (147730)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
45
(23P+22KI )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša II (147731)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša III (162677)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - KPS (52)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika i programiranje kondicijskog treninga posebnih populacija (162710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
45
(23P+22KI )
4 INFO
8.0 Preventivni i rehabilitacijski kondicijski programi (162711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
60
(30P+30KI )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša IV (162712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.
75
(75KI )
4 INFO
Sportska rekreacija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
7.0 Primijenjena istraživanja u sportskoj rekreaciji (147696)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
60
(30P+15S+15KI )
1 INFO
5.0 Psihologija srednje dobi (147697)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Bosnar, K.
45
(30P+15PK )
1 INFO
5.0 Sociologija slobodnog vremena (147698)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I (147732)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - SPORTSKA REKREACIJA (53)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dijagnostika u sportskoj rekreaciji (147735)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Šentija, D.; Rakovac, M.
45
(30P+15KI )
2 INFO
7.0 Programiranje i vrednovanje sportske rekreacije u slobodno vrijeme (147733)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
60
(30P+30KI )
2 INFO
7.0 Programiranje i vrednovanje sportske rekreacije u turizmu (147734)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
60
(40P+10S+10KI )
2 INFO
8.0 Složene sportsko-rekreacijske aktivnosti u prirodi (147736)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
60
(30P+30KI )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II (147737)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
8.0 Menadžment u sportskoj rekreaciji (162680)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Bartoluci, M.; Škorić, S.
60
(30P+30S )
3 INFO
6.0 Sportska rekreacija - Sport za sve u svijetu i Hrvatskoj (162679)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
45
(30P+15S )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji III (162681)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
60
(60KI )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - SPORTSKA REKREACIJA (53)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Modeliranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti na otvorenom (162713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
60
(40P+10S+10KI )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji IV (162785)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
75
(75KI )
4 INFO
7.0 Zdravstveno-preventivni programi u turizmu (162714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
60
(30P+30S )
4 INFO
Akrobatski rock and roll
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu I (163334)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (541)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza akrobatskog rock and rolla (163340)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
45
(23P+22S )
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u akrobatskom rock and rollu (163408)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
45
(23P+22S )
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u akrobatskom rock and rollu (163410)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
90
(46P+44S )
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u akrobatskom rock and rollu (163341)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
30
(16P+14S )
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u akrobatskom rock and rollu (163411)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu II (163412)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu III (162700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (541)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi akrobatskog rock and rolla (162842)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u akrobatskom rock and rollu (162841)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
60
(30P+30S )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu IV (162843)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Krističević, T.
75
(75KI )
4 INFO
Atletika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u atletici I (147780)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - ATLETIKA (542)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza atletike (147781)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Babić, V.
45
(23P+22S )
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u atletici (147783)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Antekolović, L.
45
(23P+22S )
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u atletici (147784)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Antekolović, L.
90
(46P+44S )
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u atletici (147782)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Harasin, D.
30
(16P+14S )
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u atletici (147785)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Babić, V.
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u atletici II (147786)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u atletici III (162682)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - ATLETIKA (542)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi atletike (162787)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Babić, V.; Milanović, D.
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u atletici (162786)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Babić, V.; Milanović, D.
60
(30P+30S )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u atletici IV (162788)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
75
(75KI )
4 INFO
Hrvanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju I (147843)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - HRVANJE (546)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza hrvanja (147844)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
45
(23P+22S )
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u hrvanju (147846)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
45
(23P+22S )
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u hrvanju (147847)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
90
(46P+44S )
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u hrvanju (147845)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14S )
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u hrvanju (147848)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju II (147849)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju III (162683)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - HRVANJE (546)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi hrvanja (162790)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u hrvanju (162789)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
60
(30P+30S )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju IV (162791)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
75
(75KI )
4 INFO
Jedrenje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju I (147850)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - JEDRENJE (547)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza jedrenja (147851)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
45
(23P+22S )
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju (147853)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
45
(23P+22S )
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u jedrenju (147854)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
90
(46P+44S )
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u jedrenju (147852)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
30
(16P+14S )
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u jedrenju (147855)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju II (147856)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju III (162684)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - JEDRENJE (547)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi jedrenja (162793)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u jedrenju (162792)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
60
(30P+30S )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju IV (162794)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
75
(75KI )
4 INFO
Judo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u judu I (147857)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - JUDO (548)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza juda (147858)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
45
(23P+22S )
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u judu (147860)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
45
(23P+22S )
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u judu (147861)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
90
(46P+44S )
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u judu (147859)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14S )
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u judu (147862)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u judu II (147863)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u judu III (162685)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - JUDO (548)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi juda (162796)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u judu (162795)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
60
(30P+30S )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u judu IV (162797)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
75
(75KI )
4 INFO
Kajakaštvo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu I (163336)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - KAJAKAŠTVO (549)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza kajakaštva (163420)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
45
(23P+22S )
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kajakaštvu (163422)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
45
(23P+22S )
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u kajakaštvu (163423)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
90
(46P+44S )
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u kajakaštvu (163421)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
30
(16P+14S )
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u kajakaštvu (163424)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu II (163425)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu III (162702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - KAJAKAŠTVO (549)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi kajakaštva (162848)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u kajakaštvu (162847)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
60
(30P+30S )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu IV (162849)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Oreb, G.; Prlenda, N.
75
(75KI )
4 INFO
Klizanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju I (163337)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
30
(30KI )
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - KLIZANJE (5411)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza klizanja (163426)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
45
(23P+22S )
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u klizanju (163428)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
45
(23P+22S )
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u klizanju (163429)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
90
(46P+44S )
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u klizanju (163427)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
30
(16P+14S )
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u klizanju (163430)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
60
(30P+30S )
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju II (163431)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
45
(45KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
90
(45P+45KI )
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Jukić, I.; Vučetić, V.
60
(40P+20KI )
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju III (162703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Barić, R.
60
(60KI )
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Škorić, S.
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - KLIZANJE (5411)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Matković, B.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Baić, M.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Ciliga, D.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
30
(22P+8KI )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Delaš, I.
30
(20P+10PK )
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Sertić, H.
30
(16P+14KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI )
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
30
(20P+10S )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi klizanja (162851)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u klizanju (162850)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
60
(30P+30S )
4 INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
40
(20P+20S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju IV (162852)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
75
(75KI )
4 INFO
Košarka
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
1 INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Milanović, D.
75
(60P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
(ak.god. 2019./2020.) ** *
Perasović, B.
45
(30P+15S )
1 INFO
0.0