Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Uvjeti upisa na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij KINEZIOLOGIJA
 
Kineziološki fakultet
Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, telefon (01) 36 58 666, faks (01) 36 34 146
url: www.kif.unizg.hr, e-pošta: dekanat@kif.hr
dekan: dr. sc. Mario Baić, redoviti profesor
prodekanica za nastavu: dr. sc. Dajana Zoretić, docent
prodekan za međunarodnu suradnju i znanstvenost: dr. sc. Tomislav Rupčić, izvanredni profesor
prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete: dr. sc. Ivan Segedi, izvanredni profesor
tajnik: Tomislav Pavković, dipl. iur.
 
Kineziološki fakultet akademska je nastavna i znanstvena institucija, jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje znanstvenoga interesa i podučavanja na
preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima jest kineziologija, relativno mlada znanost. Ime joj je izvedeno od grčke riječi kinesiz - pokret. Danas se definira kao
opća, sveobuhvatna znanost o kretanju - vježbanju, koja istražuje, prije svega, zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji i ispituje djelovanje tih procesa na promjene u ljudskom organizmu.
Magistri kineziologije svoja znanja i sposobnosti pretaču u život izvodeći sve oblike nastave tjelovježbe u odgojno-obrazovnom sustavu, od predškolskoga do visokoškolskoga stupnja. U natjecateljskom sportu upravljaju sportskim aktivnostima selekcioniranih skupina djece,mladeži i odraslih sportaša; u sportskoj rekreaciji organiziraju i vode aktivnosti za mladež i odrasle; u kineziterapiji provode rehabilitacijske postupke, kao i sportske programe za osobe s invalidnošću. Osposobljeni su za znanstveni pristup utemeljenju procesa vježbanja i vrednovanju očekivanih kinezioloških učinaka u odgoju, u postizanju sportskih rezultata te u poboljšanju i održanju zdravlja sudionika kinezioloških aktivnosti.
 
KINEZIOLOGIJA, redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij traje pet godina (deset semestara), na kojem svi studenti tijekom prvih šest semestara slušaju isti nastavni program, koji se sastoji od predmeta temeljnih kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja. Upisom četvrte godine studija (sedmog semestra) svaki student uz obvezan edukacijski modul, odabire i upisuje još jedan modul iz područja primijenjene kineziologije koji mu po završetku studija daje i dopunsku kvalifikaciju za rad u području izabranog sporta, kineziološke rekreacije, kineziterapije ili sportskog menadžmenta.
 
Svi studenti završetkom sveučilišnog studija kineziologije stječu akademski naziv magistar / magistra kineziologije u edukaciji uz navođenje naziva smjera (mag. cin.).
 
Na redoviti studij KINEZIOLOGIJE, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u ak. 2019./20. godini upisat će se ukupno 230 studenata hrvatskih i državljana ostalih članica EU i 5 studenata stranih državljana.
 
Kriteriji za upis na studij:
1. Vrednovanje općeg uspjeha iz srednje škole 20%
2. Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature 25%
                              Razina         Postotak
2.1. Hrvatski jezik      A                 9%
2.2. Matematika         B                 8%
2.3. Strani jezik          B                 8%
3. Provjera specifičnih motoričkih znanja 45%
4. Kategorija sportaša (I.-VI. kategorija) 10%
Vrednovanje uspjeha u srednjem obrazovanju obavlja se na temelju općeg uspjeha
pristupnika u sva četiri razreda srednje škole do 200 bodova.
Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature obavlja se na temelju rezultata imenovanih
predmeta na državnoj maturi do 250 bodova.
Provjera specifičnih motoričkih znanja predstavlja eliminacijski kriterij za upis na studij. Utvrđivati će se dodatnom provjerom i vrednovati do 450 bodova.
Kategorija sportaša vrednovati će se prema utvrđenim statusima sportaša od strane HOO i
biti će osnova za dodjelu bodova (do 100 bodova) i to:
· sportašima I kategorije 100 bodova
· sportašima II kategorije 95 bodova,
· sportašima III kategorije 90 bodova,
· sportašima IV kategorije 85 bodova
· sportašima V i VI kategorije 80 bodova
Kategorizacija se priznaje samo aktualnim vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske.
Svi pristupnici koji se prijave za upis na studij, osim vrhunskih sportaša Hrvatske I. i II.
kategorije podliježu razredbenom postupku.

Aktualni vrhunski sportaši Hrvatske I. i II. kategorije upisuju se izravno na studij ako polože ispite državne mature i pod uvjetom da zadovolje na provjeri znanja plivanja i da su zdravstveno sposobni.

Razredbeni postupak za strane studente isti je kao i za državljane Republike Hrvatske.
 
Razredbeni postupak
Svaki pristupnik koji želi upisati redoviti studij mora pristupiti provjeri znanja plivanja i mora biti zdravstveno sposoban.
Prijava za upis

Osim prijave za upis na studij koju pristupnici izravno unose u NISpVU, pristupnici su također dužni predati izravno Kineziološkom fakultetu prijavu za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti, potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti uredno ovjerenu ISKLJUČIVO od specijaliste medicine rada i sporta/specijaliste sportske medicine, ispunjen obrazac Izjave , 1 fotografiju veličine 3x4 cm i uplatnicu za troškove razredbenog postupka (uplata u iznosu od ................... kn vrši se na žiro račun Kineziološkog fakulteta IBAN HR45 2402 0061 1009 4834 5, poziv na broj OIB (pristupnika)-24-10, model: 67, šifra namjene STDY. Prijava za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti s navedenom dokumentacijom predaje se osobno u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta od ..................................., u vremenu od 10 do 13 sati ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na adresu Kineziološki fakultet, 10000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (s naznakom za razredbeni ispit).

Svi potrebni obrasci te najnovije informacije vezane uz razredbeni ispit dostupne su OVDJE.
 
Provjera znanja plivanja i specifičnih motoričkih znanja provest će se ..................2020. godine u srpanjskom roku, prema rasporedu koji će biti objavljen na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta te u rujnu 2020. godine u eventualnom rujanskom roku.
Provjera motoričkih znanja obavlja se na temelju stečenih znanja po nastavnom programu tjelesne i zdravstvene kulture osnovnih i srednjih škola.

Popis elemenata koji se mogu očekivati na razredbenom ispitu za upis na studij Kineziologije, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, možete vidjeti OVDJE.