Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Česta pitanja
Povratak na popis pitanja

UPIS NA STUDIJ I NAPREDOVANJE U VIŠE GODINE STUDIJA

Tko se može upisati na doktorski studij kineziologije ?

Na doktorski se studij kineziologije mogu upisati pristupnici koji su završili diplomski sveučilišni studij kineziologije, s najnižim prosjekom ocjena iz svih položenih ispita dodiplomskoga studija 3.5 i s aktivnim znanjem engleskoga jezika.

Na doktorski studij kineziologije mogu upisati i pristupnici koji su završili  neki drugi srodni diplomski sveučilišni studij (područje biomedicine te studij psihologije, antropologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih fakulteta)   pod istim uvjetima kao i pristupnici sa završenim studijem kineziološkoga smjera tj. bez razlikovnih ispita.

Pristupnici koji su završili drugi sveučilišni diplomski studij  mogu se upisati pod istim općim uvjetima kao i pristupnici sa završenim studijem kineziološkoga smjera, s time da će temeljem razgovora tijekom natječajnog postupka Odbor za doktorski studij  utvrditi koje razlikovne ispite polaznici moraju položiti. Odbor za doktorski studij  može i odbiti upis pristupnika za koje bi se utvrdilo da temeljem znanstvenog područja interesa nisu pogodni kandidati ili bi trebali položiti preveliki broj razlikovnih ispita.

Natrag na vrh

Da li se doktorski studij izvodi kao redoviti studij ?

Doktorski studij kineziologije podrazumijeva studiranje s dijelom radnog vremena (part-time).

Natrag na vrh

Koja je dinamika upisa na doktorski studij?

Upisi na doktorski studij vrše se svake dvije godine. Zadnja generacija upisala je studij ak. 2015./16. godine.

Natrag na vrh

Koja je struktura doktorskog studija?

Proces doktorske izobrazbe organizira se i provodi u okviru tri bodovne skupine tako da dvije bodovne skupine čine predmeti za koje se organizira nastava, a treća bodovna skupina podrazumijeva, s jedne strane, samostalnu znanstven-istraživačku aktivnost koja se evidentira temeljem publikacija, aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, a s druge strane izradu i obranu projekta te izradu i obranu samog doktorskog rada.

Prvu bodovnu skupinu čine 3 obvezna predmeta. Ove predmete, u fondu od 116 nastavnih sati i 32 ECTS bodova, upisuju svi studenti doktorskoga studija i slušaju ih u prvim dvama semestrima studija.

Drugu bodovnu skupinu čine predmeti izbornih modula istraživačkih smjerova  te izborni predmeti.

Izborni modul istraživačkih smjerova A čine četiri modula i to: kineziologija sporta ili   kineziološka rekreacija ili kineziterapija ili kineziološka antropologija.  Svaki modul sadrži tri predmeta koji predstavljaju segmente njihove znanstvene utemeljenosti ili uže teme istraživanja. Ukupno nastavno opterećenje je 60 sati predavanja, istraživačkih seminara, radionica i diskusijskih skupina sa ukupnim fondom od 15 ECTS bodova. Student od ovih triju predmeta bira tri ili dva. Ukoliko izabere dva predmeta iz pojedinog izbornoga modula, treći predmet može zamijeniti odabirom dvaju odgovarajućih izbornih predmeta s odgovarajućim brojem nastavnih sati i ECTS bodova.

Izborni modul istraživačkih smjerova B čine četiri modula i to: ili mjerenje i razvoj kondicijskih sposobnosti ili biomehanika i motorička kontrola u sportu i vježbanju ili biomedicina sporta i vježbanja ili društveno-humanistički aspekti sporta i tjelesnog vježbanja.  Svaki od znanstvenih smjerova sadrži tri predmeta koji pružaju potrebnu količinu znanstvenih spoznaja povezanih sa potencijalnim projektom doktorskoga rada. Ukupno je nastavno opterećenje 60 sati istraživačkih seminara, radionica i diskusijskih skupina sa ukupnim fondom od 15 ECTS bodova. Student od ovih  triju predmeta bira tri ili dva. Ukoliko izabere dva predmeta izbornoga modula treći može zamijeniti odabirom dvaju odgovarajućih izbornih predmeta s odgovarajućim brojem nastavnih sati i ECTS bodova.   

Natrag na vrh

Koji su uvjeti napredovanja u više godine studija ?

Radi osiguranja odgovarajuće prolaznosti studenata i kontinuiteta njihovog studija, ukupne obveze tih studenata raspoređene su na način da je više obaveza u prvoj godini studija dok je druga godina studija olakšana, a u trećoj godini studija ne provodi se nastavni proces nego je aktivnost studenata usmjerena na završetak izrade doktorskog rada.

Sukladno navedenome, pravo upisa u II. godinu studija studenti stječu kada ispune svoje studijske obveze izražene u najmanje 25 ECTS bodova iz predmeta tekuće godine studija. Tih 25 bodova čini minimalno 20 ECTS boda iz I. bodovne skupine, najmanje 5 ECTS bodova iz III. bodovne skupine te obavezno prisustvovati radionicama i diskusijskim skupinama izvan obveznih predmeta a ponuđenih od strane doktorskog studija. Također student mora tijekom godine sudjelovati na dva znanstvena ili znanstveno-stručna skupa od čeka na najmanje jednom  mora sudjelovati s aktivnim izlaganjem rada za što mora pribaviti odgovarajuću potvrdu.

Pravo upisa u III. godinu studija isti studenti stječu ako do kraja upisnoga roka polože sve eventualno zaostale ispite I. bodovne skupine i ako na temelju položenih ispita II. bodovne skupine steknu još najmanje 15 ECTS bodova. Također, student je obvezan ostvariti 10 ECTS boda iz III. bodovne skupine  i 10 ECTS bodova iz obrane projekta doktorskog rada. Također student mora tijekom godine sudjelovati na dva znanstvena ili znanstveno-stručna skupa od čega na najmanje jednom  mora sudjelovati s aktivnim izlaganjem rada za što mora pribaviti odgovarajuću potvrdu. Ukupno student za pravo upisa u III. godinu studija mora ostvariti 35 ECTS bodova iz obveza II. godine studija.              

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja