Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Dragan Milanović

Zvanje: professor emeritus

Konzultacije:

Ponedjeljkom, utorkom i srijedom 12:30 - 14:00

Zavod/služba :
Katedra za kineziološku metodiku i teoriju treninga , Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1972.
Godina magistriranja:
1976.
Godina doktoriranja:
1984.

Nastava

integrirani prijediplomski i diplomski

diplomski

prijediplomski

doktorski

Životopis

 

1. Osnovni biografski podaci i obrazovanje:

 • Rođen 29.08.1948. godine u Slavonskom Brodu. Po nacionalnosti Hrvat. Oženjen, otac dvoje djece.
 • 1967. godine završio srednju školu u Slavonskom Brodu.
 • 1972. diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1976. godine magistrirao i stekao znanstveni stupanj magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.
 • 1984. godine stekao naslov doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.

 

2. Zaposlenje, predavačka aktivnost i upravljačke funkcije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrabu, Akademske aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu i resornom ministarstvu:

2.1. Zaposlenje:

 • Od 1972. godine radi na Fakultetu za fizičku kulturu u svojstvu asistenta na predmetu Atletika na Katedri za monostrukturalna gibanja.
 • 1984. godine izabran za docenta za predmete Teorija treninga i Atletika na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu.
 • 1991. godine izabran je za izvanrednog profesora za predmete Teorija treninga i Atletika
 • 1997 izabran je za redovitog profesora za predmet Teorija treninga a 2002. za predmet Atletika.
 • 2002. godine izbran je za redovitog profesora u trajnom zvanju za predmet Teorija treninga na Kineziološkom fakultetu.
 • 2017.godine izabran u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilišta u Zagrebu

 

2.2. Predavačka i nastavna djelatnost

 • Od 1972. godine predaje na diplomskim studijima na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent a kasnije i kao jedan od nositelja predmeta Atletika.
 • Od 1974. predaje na stručnim i znanstvenim skupovima, seminarima u organizaciji različitih športskih saveza i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu.
 • Od 1975. predaje na Odjelu za Izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta i nositelj je predmeta Teorija i metodika treninga.
 • Od 1984. godine predaje prvo kao docent a od 2002. godine kao redoviti profesor u trajnom zvanju na diplomskim studijima na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj predmeta Teorija treninga i Atletika te izbornih predmeta Programiranje u sportu, Sport u europskim državama, Strateško programiranje u sportu i Programiranje kondicijske pripreme.
 • Od 1986. predaje na poslijediplomskim studijima za znanstveno i specijalističko usavršavanje na Kineziološkom fakultetu i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  kao nositelj predmeta Teorija treninga i Kineziologija sporta.
 • Kao gostujući profesor predavao je u inozemstvu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na Fakulteti za šport u Ljubljani, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Fakultetu sporta i fizikog vaspitanjau Novom Sadu, Nacionalnoj sportskoj akademiji u Sofiji (Bugarska), Wingate Institutu za fizičku kulturu i sport u Netaniji (Izrael), Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina)i Japanskom institutu za sport u Tokiju (Japan).
 • Jedan je od voditelja poslijediplomskog doktorskog studija na Kineziološkom fakultetu (modul Kineziologija sporta).
 • Nakon umirovljenja 1. listopada 2017. godine temeljem odluke Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ostaje aktivan nastavnik, vanjski suradnik na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na predmetu Teorija treninga te izbornim predmetima Programiranje u sportu i Sport u europskim državama  kao i na redovitom i izvanrednom Preddiplomskom stručnom studiju Teoriju i metodiku treninga, na izvanrednom Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kineziologiju sporta i izborni predmet Strateško programiranje u sportu te na Doktorskom studiju Kineziologije predmete Modula Kineziologuja sporta.

2.3. Upravljačke funkcije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

 • Od 1989. do 1993. obnašao je funkciju prodekana za znanost i nastavu Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 1993. do 1997. obnašao je funkciju dekana na istom fakultetu.
 • Od akademske godine 2001/02 do 2016/17 obnaša funkciju Savjetnika na Kineziološkom fakultetu.

2.4. Akademske aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu i resornom ministarstvu:

 • Član skupštine Sveučilišta od 1989. do 1991. ak. god.
 • Član Senata Sveučilišta u Zagrebu od 1993 do 1997., 1998 do 2002. i od 2002 do 2006 ak. god.
 • Od 1998. do 2002. ak. god. obnašao je funkciju prorektora za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu
 • Predsjednik Povjerenstva za evidenciju i unapređenje kadrova Sveučilišta u Zagrebu od  1998. do 2002. ak. god.
 • Predsjednik Povjerenstva za nastavu i nastavne programe Sveučilišta u Zagrebu od 1998. do 2002. ak. god.
 • Predsjednik Organizacijskog odbora pet Smotri Sveučilišta u Zagrebu: 1998., 1999., 2000., 2001., i 2002. godine.
 • Od 2003. do 2007. obnašao je funkciju rektora odnosno dekana Društvenog Veleučilišta u Zagrebu.
 • Član Upravnoga vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu od 1998. do 2002. godine.
 • Član Upravnoga vijeća Studentskog centra u Varaždinu od 1998. do 2002. godine.
 • Član Upravnoga vijeća Društvenoga veleučilišta u Zagrebu od 1998. do 2002. godine.
 • Član je Matičnoga odbora za polje odgojnih znanosti (od 2005. do 2009.) i Matičnoga odbora za polje Pedagogije, Edukacijske rehabilitacije, Logopedije i Kineziologije (od 2009. do 2017..)
 • Od 2000. godine član je a od 2009. do 2013. godine bio je predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih  znanosti Hrvatske.
 • Od 2000 do 2004. godine bio je član je prosvjetnog vijeća Ministarstva prosvjete i športa RH.
 • Član Povjerenstva za doktorske teme Sveučolišta u Zagrebu od 2007. do danas
 • Član Viječa D-H područja Sveučolišta u Zagrebu od 2005 do 2013.
 • Član i podpredsjednik Područnoga znanstvenog vijeća društvenih znanosti za nasntavne programe od 2017. godine.

3. Znanstvena djelatnost:

 • Do sada je objavio 175 znanstvenih  radova u kojima uspješno analizira obilježja sportskih aktivnosti te sposobnosti, osobine i motorička znanja sportaša, a osobito transformacijske procese i efekte treninga u sportu. Znanstveni radovi koje je objavio dr.sc. Dragan Milanović znatno su unaprijedili područje primijenjene kineziologije u sportu jer je visoko znanstvenim i strateškim pristupom problemima sporta i metodologijom istraživanja napravio značajan korak u njenom približavanju europskim i svjetskim standardima.
 • Vodio je do sada 5 znanstvenih projekata financiranih od znanstvenih institucija Republike Hrvatske. Do 2013 godine bio je je voditelj znanstvenog projekta «Programiranje transformacijskih postupaka kondicijske pripreme» br. 034-0342610-2609 kojeg je financiralo MZOŠ od 2008 do 2013. 
 • Od 1992 godine do danas obnaša funkciju glavnog i odgovornog urednika međunarodno priznatog časopisa “Kinesiology” koji se indeksira u WoS-u.
 • Član je redakcija više znanstvenih časopisa u svijetu: Journal of Human Kinetics (Poljska), Leistungssport (Njemačka), Baltic Journal of sport and health sience (Litva), Sport science i Homo sporticus (BIH).
 • Sudjeluje u organizaciji i provedbi znanstvenih i stručnih skupova za kadrove iz područja kineziologije i sporta, posebno Ljetne škole kineziologa RH, Konferencije za sport Radne zajednice “Alpe-Jadran”, Zagrebačkog sajma športa, Međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša“.
 • Pokrenuo i vodio osam do sada održanih osam Međunarodnih znanstvenih konferencija o kineziologiji (1997., 1999., 2002., 2005., 2008.,2011., 2014. i 2017. godine), kojih je pokrovitelj HAZU.
   

4. Stručna aktivnost:

   Predloženik je do sada objavio je 143 stručna rada u časopisima, zbornicima radova u zemlji i inozemstvu.

Veliki broj stručnih radova koje je prezentirao na seminarima i stručnim skupovima dali su doprinos u razvoju teorije i metodike sportskog treninga i na taj način značajno utjecali na unapređivanje svakodnevne prakse u sportu. Šport i kineziologiju promovira i u javnim popularnim i stručnim nastupima na nacionalnoj i ostalim TV postajama te radio emisijama.

 • Športske udruge u kojima je djelovao kao društveni djelatnik, te funkcije koje je obnašao su: Zagrebački športski savez- predsjednik i član stručno-programske komisije, Hrvatski olimpijski odbor- predsjednik i član komisije za razvoj sporta, Zagrebački atletski savez- predsjednik stručne komisije, Hrvatski kajakaški savez- član nadzornog odbora.
 • Istaknuta stručna aktivnost ogleda se u aktivnoj ulozi u pripremi i provođenju Ljetnih škola kineziologa RH od 1992. do 2017. godine,  Konferencije za sport Radne zajednice “Alpe-Jadran” 1996, Zagrebačkog sajma športa i nautike od 1992 do 2002, kao i Međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša“ od 2003 do 2007.
 • Sudjelovao je u osnivanju sportskih institucija: Dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993., Udruge kondicijskih trenera Hrvatske- UKTH, 2002., Europske udruge kondicijskih trenera- EPCA (2010)
 • Od 1972. do danas godine angažiran je kao član stručnog tima više reprezentativnih selekcija i klubova koje se natječu u europskoj i svjetskoj konkurenciji. To se odnosi na sportove: atletiku, odbojku, vaterpolo, rukomet, tenis, boćanje a posebno košarku (Hrvatska, Izrael, Njemačka, Turska, Grčka i Japan)
 • Na razvoj struke i sporta utjecao je kao voditelj istraživaškog tima, izradom projekta financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Strategija razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj“ (2009).
 • Osobito valja istaknuti sudjelovanje u izradi projekta Nacionalnog vijeća za sport „Temeljna načela i smjernice razvoja sporta u Republici Hrvatskoj“ (2011) kao i studije „Standardi i normativi rada trenera u sportu“ koju je financirao SSGZ (2015).
 • Kao predsjednik Organizacijskog odbora obilježavanja 50-te obljetnice osnutka i rada Fakulteta i kao glavni i odgovorni urednik monografije „Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 1959. – 2009.“ dao je značajan doprinos podizanju ugleda Kineziološkog fakulteta u Hrvatskoj i svijetu.
 • Od 2007. član je Nacionalnog vijeća za sport.
 • Napisao je 16 autorskih (udžbenici ili priručnici) te 28 uredničkih knjiga i Zbornika za predmete Atletika, Teorija treninga i Kondicijska priprema sportaša kojima je znatno utjecao na razvoj znanosti, struke i prakse u području Kineziologije i sporta.

1.1.5. Nagrade i priznanja:

 • 1994. godine dobio je Republičku nagradu sporta «Franjo Bučar».
 • 1994. godine odlikovan je Spomenicom domovinskog rata.
 • 1996. godine dobio je nagradu Saveza pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske – Zaslužni pedagog fizičke kulture.
 • 2000. godine stekao je titulu počasnog doktora znanosti (Doctor honoris causa) na Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina).
 • 2006. godine dobio je Nagradu grada Zagreba od Gradske skupštine grada Zagreba.
 • 2006. godine dobio je od Hrvatskog sabora Godišnju državnu nagradu za znanost, za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti.
 • 2008. godine dobio je „Nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek“ za životno djelo.
 • 2010. godine primio je odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske – Red hrvatskog pletera
 • 2011. godine dobio je Državnu nagradu sporta «Franjo Bučar» za životno djelo.
 • 2013. godine dobio je Nagradu Zagrebačkoga sportskog saveza za životno djelo.
 • 2013. godine stekao je titulu zaslužnog profesora (Meritorious professor) Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, Univerziteta u Sarajevu.
 • 2016. godine dobio je nagradu „Honor of Merit, for services provided to the development of Phyisical Education“  The International Federation of Physical Education, Fog do Iguacu, Brazil.
 • 2018.godine dobio je od Hrvatskog sabora Državnu nagradu za znanost, za životno djelo.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KVALIFIKACIJSKI RADOVI

Milanović, D. (1976): Faktorska struktura atletskog desetoboja i problem valjanosti vrednovanja postignutih rezultata bodovanjem. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

Milanović, D. (1984): Relacije između morfoloških, motoričkih, kognitivnih i konativnih karakteristika i rezultata u nekim atletskim disciplinama. Disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

Znanstveni radovi

Znanstveni radovi objavljeni in ekstenso u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima (prema Pravilniku MZT o vrednovanju časopisa) koji se citiraju u međunarodno priznatim indeksnim bazama.

 1. Milanović, D. (1976): Relacije između manifestnih i latentnih dimenzija dizanja utega i rezultata u bacanjima kugle, diska i koplja. Kineziologija, 6, 1-2:194-204.
 2. Milanović, D. (1977): Metrijske karakteristike testova za procjenu faktora eksplozivne snage. Kineziologija, 7, 1-2:43-53.
 3. Milanović, D. (1978): Utjecaj varijabli ubacivanja lopte u koš na konačni rezultat košarkaške utakmice. Kineziologija, 8, 1-2:136-148.
 4. Milanović, D. (1980): Kanonička povezanost morfoloških i motoričkih karakteristika i rezultata u nekim atletskim disciplinama. Kineziologija, 10, 1-2:25-33.
 5. Milanović, D. (1981): Latentna struktura nekih testova za procjenu faktora eksplozivne snage. Kineziologija, 12, 1-2:35-41.
 6. Blašković, M., D. Milanović i B. Matković (1982): Analiza pouzdanosti i faktorske valjanosti situaciono-motoričkih testova u košarci. Kineziologija, 14, 5:131-149.
 7. Milanović, D. (1983): Metodologija i efikasnost bodovanja rezultata u atletskim višebojima. Kineziologija, 15, 1:6-74.
 8. Blašković, M., i D. Milanović (1983): Relacije situaciono-motoričkih testova i ocjena uspješnosti u košarci. Kineziologija, 15, 2:7-16.
 9. Horga, S. i D. Milanović (1983): Utjecaj konativnih regulativnih mehanizama i uspješnosti u košarci. Kineziologija, 15, 2:45-53.
 10. Milanović, D. (1985): Analiza efekata treninga vrhunske košarkaške momčadi u pripremnom periodu. Kineziologija, 17, 2:131-135.
 11. Metikoš, D., E. Hofman, F. Prot i D. Milanović (1987): Utjecaj situacionog treninga na kvalitativne promjene mjera motoričke efikasnosti. Kineziologija, 1987, 19, 1:33-36.
 12. Milanović, D., E. Hofman, V. Puhanić i V. Šnajder (1987): Kanoničke relacije motoričkih varijabli i rezultata u atletici kod studenata fizičke kulture. Fizička kultura,  1987, 3:69-84.
 13. Šnajder, V., E. Hofman i D. Milanović (1987): Prognostička vrednost na morfološkite merki vo odnos na uspešnosta na sprintet na 10 metri kaj učenicite. Fizička kultura,  1-2:18-23.
 14. Milanović, D., S. Valentić i N. Zvonarek (1988): Kontrola treniranosti vrhunskih rukometašica u dijelu godišnjeg ciklusa treninga. Kineziologija, 20, 2:135-142.
 15. Šnajder G., D. Milanović, V. Šnajder (1988): Formiranje klika u jednoj vrhunskoj odbojkaškoj momčadi, Fizička kultura , 42/88, 130-133
 16. Milanović, D., S. Heimer, V. Medved, M. Mišigoj-Duraković i I. Fattorini (1989): Possibilities of application of test results in programming top athletes training. Basketball medical periodical, 4, 1:3-8.
 17. Milanović, D. i Ž. Lukenda (1989): Analiza trendova olimpijskih rezultata u bacanju kugle. Fizička kultura, 43, 4:231-236.
 18. Milanović, D. (1990): Latentna struktura treniranosti vrhunskih atletičarki - višebojki. Kineziologija 1-2:25-31.
 19. Janković, V., N. Marelić, D. Milanović (1991): Modeliranje i analiza igre u modernoj odbojci. Kineziologija 1-2:13-28.
 20. Milanović, D., M. Milanović (1992): Sportska aktivnost i okolinski faktori u funkciji razvoja djeteta - sportaša. Kineziologija, 1-2:15-20.
 21. Milanović, D. (1993): Modeliranje procesa sportske pripreme u atletskom desetoboju. Kineziologija, 1-2:75-98.
 22. Milanović D, I. Jukić, D. Itoudis (1994): Utjecaj programiranog treninga na promjene u motoričkim sposobnostima mladih košarkaša. Kineziologija, 1-2:33-43.
 23. Šnajder V., D. Milanović (1995): Neke razlike između dvanaestogodišnjih dječaka sprintera i vrhunskih sprintera. Kineziologija, 1:18-21.
 24. Trninić, S., D. Milanović, M. Blašković, Ž. Birkić, D. Dizdar (1995): The influence of defensive and offensive rebounds  on the final score in a basketball game. Kineziologija, 2:44-49.
 25. Milanović, D., M. Mejovšek, Ž. Hraski (1996): Kinematička analiza faze izbačaja koplja - Analiza jednog slučaja. Kineziologija, 1: 44-47.
 26. Šnajder, V., D. Milanović, E. Hofman (1996): Analiza efikasnosti različitih načina izvođenja starta kod djece mlađe dobi. Kineziologija, 1:25-28.
 27. Milanović, D., I. Jukić, D. Dizdar (1997): Dijagnostika funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kao kriterij za selekciju košarkaša. Kineziolgija 2:42-45
 28. Trninić, S., Milanović D., Dizdar D. (1997). Worin unterschieden sich Sieger von Verlierern im Basketball, Leistungssport, 2:29-3
 29. Dizar D., Trninić, S., Milanović D. (1997): Prilog utvrđivanju tipova košarkaša na temelju standardnih pokazatelja situacijske efikasnosti, Kineziologija, 2:49-5
 30. Jukić, I., Milanović, D., Blašković, M.(1998): Utjecaj programiranoga treninga na promjene funkcionalnih sposobnosti mladih košarkaša, Kineziologija, 30, 1:37-4
 31. Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (1999): Latentna struktura prostornih, faznih, pozicijskih i kretnih obilježja rukometne igre, Kineziologija, 31, 1:35-5
 32. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta D. (1999): Analysis of Changes and Indicators of Functional and Motor Readiness of Female Basketball Players within One Year Training Cycles. Collegium Antrophologicum, 23, 2:691-70
 33. Čoh, M., Milanović, D., Dolenec, A. (1999): Biomechanische Merkmale des Sportshritts von Sprinnterinnen der Spitzenklasse, Leistungssport, 5:41-4
 34. Jukić, I., D. Milanović, D. Vuleta, Bračić: (2000) Evaluation of varijables of shooting for a goal recorded during the 1997. Europpean basketball championship in Barcelona. Kinesiology 32,2: 51-60.
 35. Jaklinović-Fressl, Ž., Horga, S., Milanović, D., Heimer, S., Andrijašević, M., Medved, R., Medved, V., Jukić, I. (2000): The Journal “Kinesiology” is thirty years young (1971-2000) and ten years old (1990-1999). Kinesiology 32 (2): 5-30
 36. Čoh Milan, Dragan Milanović and Tomaš Kampmiller (2001): Morphologic and Kinematic Characteristics of Elite Sprinters, Collegium Antropologicum, 25,2:605-61
 37. Sertić. H., D. Milanović, D. Vuleta (2002): Differences in the speed of learning particular judo throwing techniques. Kinesiology 34(2): 169-181.
 38. Čoh, M., Milanović, D., Emberšić, D.(2002) Anthropometric characteristic of elite junior male and female javelin throwers. Collegium antropologicum. 26 (2002); 77-8
 39. Vuleta, D., D. Milanović, H. Sertić. (2003) Relations among variables of shooting for a goal and outcomes of the 2000 Men’s European Handball Championship matches. Kinesiology 35(2): 168-183
 40. Marković, G.,  I. Jukić, D. Milanović, D. Metikoš (2005). Effects of sprint and plyometric training on morphological characteristics in physically active men. Kinesiology 37 (1). 32-39
 41. Harasin, D. Milanović, D. (2005). Razlike med najboljšimi olimpijskimi in svetovnimi rezultati v atletskih metalnih disciplinah v olimpijskih letih. Kinesiologia Slovenica, 11, 1 (2005); 31-42
 42. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D. (2005). The latent structure of variables of sport preparation and athletic preparedness based on physical conditioning contents in basketball. Kinesiology, 37, 2: 182-194.
 43. Milanović D., I. Jukić, D. Vuleta (2005): Metodološki pristup znanstvenim istraživanjima u sportskim igrama. Homo Sporticus Naučno-stručni časopis iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, br.2:91-10
 44. Gruić, I., Vuleta, D. and Milanović, D. (2006). Performance indicators of teams at the 2003 Men's World Handball Championship in Portugal. Kinesiology, 38(2):164-175
 45. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Šimek, S. (2007). Diagnostic procedures in sport games. Research yearbook, Studies in Physical Education and Sport 13(1): 17-23
 46. Marković, G., Jukić, I., Milanović, D., Metikoš, D. (2007). Effects of sprint and plyometric training on muscle function and athletic performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(2): 543-549.
 47.  Jukić, I., Milanović, D., Marković, G., Milanović, L., Šimek, S., Gregov, C. (2007). Scientific and practical approach to physical conditioning of athletes. Serbian Journal of Sports Sciences 1 (4):116-121.
 48. Šimek Šalaj, S., Milanović, D., Jukić, I. (2007). The effects of proprioceptive training on jumping and agility performance. Kinesiology 39(2):131-141.
 49. Ohnjec, K., Vuleta, D., Milanović, D. & Gruić, I. (2008). Performance indicators of teams at the 2003 World Handball Championship for woman in Croatia. Kinesiology, 40(1), 69-79
 50. Sporis, G., Jukic, I.,  Ostojic, S.M., Milanovic, D. (2009). Fitness Profiling in Soccer: Physical and Physiologic Characteristics of Elite Players, The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(7):1947-53
 51. Čustonja, Z., Milanović, D., Sporiš, G. (2009). Kinesiology in the Names of Higher Education Institutions in Europe and The United States Of America. Kinesiology 41 (2): 136-146
 52. Sporiš, G. ,Vuleta, D., Vuleta, D., Jr., Milanović, D. (2010). Fitness Profiling in Handball: Physical and Physiological Characteristics of Elite Players. Collegium Antropologicum, 34 (3): 1009-1014.
 53. Dražen Harasin, Dragan Milanović i Milan Čoh (2010), 3D Kinematics of the Swing Arm in the Second Double Support Phase of Rotational Shot put – Elite vs. Subelite Athletes, Kinesiology, 42, 2, 169-17
 54. Rogulj,N., Vuleta, D., Milanović, D., Čavala, M., Foretić, N. (2011). The efficiency of elements of collective attack tactics in handball. Kinesiologia Slovenica 17(1): 5-1
 55. Milanović, D., Vuleta, D. i Šišić, A. (2012): Comparative Analysis of Morphological Characteristicsof Goalkeepers in Football and Handball. Montenenegrin  Journal of Sports Science and Medicine, 1: 5–
 56. Milanović, D., Šalaj, S. i Gregov, C. (2012). Opća kondicijska priprema u funkciji zaštite zdravlja sportaša. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju – 63, Suppl. 3, 103-119
 57. Selmanović, A., Milanović, D. and Čustonja, Z. (2013). Effects of an Additional Basketball and Volleyball Program on Motor Abilities of Fifth Grade Elementary School Students. Collegium Antropologicum, 37 (2), 391-400.
 58. Milinović, I., Milanović D. i Harasin, D. (2013). Differences between best Olympic results and best world athletics events' throws women accomplished in the Olympic Games' years. Acta Kinesiologica, 7, 2. 10-15.
 59. Vuleta Dinko, Dragan Milanović and Lidija Bojić-Ćaćić (2013) The Effects of Mini-Handball and Physical Education ClassesOn Motor Abilities of Children of Early School Age Journal of Educational Sciences, Vol. 15, No. Sp .Ed. 4. 111 -146.
 60. Milanović, D and Šalaj, S (2014), Anthropological and methodological (didactic)  aspects of work in contemporary sports. SportLogia, 10 (2), 115–129.
 61. Džibrić, Dž., Ahmić, D., Milanović, D. and Bajrić, O.  (2014): Analysis of differences in motor and functional abilities of first-grade students. Vuleta,D.  Sporiš, G. and Milanović, D. (2015) : Indicators of situational efficiency of winning and defeated male handball teams in matches of the olympic tournament 2012.  Acta Kinesiologica, 9,  1: 40 – 49.
 62. Ohnjec, K., Vuleta, D. and Milanović, D. (2015):
  Differences between the winning and defeated female handball teams in relation to the beggining of attacks. Sport Science 8, 1: 7‐11.
 63. Barbaros Tudor, P., Vučetić, V., Milanović, D., Novak, D. and Dudašek, B. (2015). Morphological and physiological profile indicators of physical fitness in male   tennis players aged 12, 14 and 16 years. Kinesiology, 47, 1: 82-88
 64. Ohnjec, K., Vuleta, D., Dizdar, D i Milanovic D. (2015). Structural analysis of counter-attacks performedat the 2010 European Handball Championship for Women. Sport science, Vol. 8, Suppl. 2: 69-75.
 65. Selmanović, Škegro i Milanovic (2015) Basic characteristics of basketball offense modalitiesin the Euroleague and the NBA. Acta Kinesiologica, 9, 2: 83-8
 66. Radić, B., Mišigoj-Duraković, M., Malojčić, B., Vuleta, D., Petra Radic, P. and Milanović, D (2015) Characteristics of focused and sustained attention and EEG off soccer players with recurring mild head injuriees. European Journal of Sports Medicine. Vol. 2, 2 : 33-42.
 67. Novak, D., Milanovic, D. and  Barbaros-Tudor, P. (2015) Differences among tenis players aged 12,14, and 16 years in certain morphological characteristics: A Croatian prospective. Collegium Antropologicum, 39, 3, 591-599.
 68. Milanović, D., Štefan, L. and Škegro, D. (2016). Situational efficiency parameters of successful and unsuccessful top male basketball teams in the Olympic tournament games in London 2012. (2016). Baltic Journal of Sport and Health Sciences, 1: 31-37.
 69. Milanović, D., Štefan, L., Sporiš, G., Vuleta, D. and Selmanović, S. (2016). Effects of situational efficiency indicators on final outcome among male basketball teams on the Olympic games in London 2012.  Acta Kinesiologica, 10. 1: 78-84.
 70. Milanović, D., Štefan, L. and Škegro, D. (2016). Differences in situational efficiency parameters between successful and unsuccessful female basketball teams on the Olympic games in London 2012. Sport Science, 9. Suppl. 1:38-43.
 71. Milanović, D., Šalaj, S. and Trbojević, A. (2016).  Contemporary technology procedures in elite sport: application of scientific findings in training. Sport science, International scientific journal of kinesiology, 9. 1: 4-22.
 72. Milanović., Lovro Štefan., Goran Sporiš and Dinko Vuleta (2016) Effects of game-related statistics parameters on final outcome in female basketball teams on the Olympic games in London 2012. International Journal of Current Advanced Research Vol 5, 8: 1186-1189.
 73. Hopovac, A., Ahmić, D., Milanović, D & Nurković, N. (2017). Differences Between European and Non-European Countries in Gold, Silver and Bronze Medals Won. Sport science, International scientific Journal of Kinesiology, 10,  2:  39 – 44.
 74. Milanovic D., Ohnjec, K. and Vuleta, D.  (2018) Performance Indicators of Winning and Defeated Female Handball Teams in Matches of the 2012 Olympic GamesTournament. Journal of Human Kinetics, Section III – Sports Training, vol. 64, 4: 247-253 DOI: 10.1515/hukin-2017-0198.
 75. Bojić Čaćić, L., Vuleta, D. and Milanovic D. (2018) POSITION-RELATED DIFFERENCES IN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF U14 FEMALE HANDBALL PLAYERS. Kinesiology, 50, 2: 235-242.
 76. Milanović, D., Uzelac, N. and Šalaj, S. (2019) Game efficiency indicators of Olympic basketball performance.  Acta Kinesiologica 13, 1: 17-21

 

Znanstveni radovi objavljeni in ekstenso u međunarodnim publikacijama (zbornicima radova) koje se prema Pravilniku MZT o vrednovanju časopisa i publikacija citiraju u priznatim indeksnim bazama (A1)

 1. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D. (2002). Characteristics of the Basketball Conditioning Process and Preparedness – Latent Structure. Proceedings Book of the 3 rd  International Scientific Conference”Kinesiology – New Perspectives”, Opatija, Croatia, Septemer 25 – 29, 2002. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, pp. 349-352.
 2. Harasin, D., Milanović, D., Jukić, I. (2002). Development of Sport Performace in the Olympic Games Shot-Put Finalists. Proceedings Book of the 3 rd  International Scientific Conference”Kinesiology – New Perspectives”, Opatija, Croatia, Septemer 25 – 29, 2002. pp. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 213-216.
 3. Jukić, I., D. Milanović, G. Marković, L. Milanović, S. Šimek, C. Gregov (2005). Terms, meanings and research of physical conditioning of athletes. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». Zagreb: University of Zagreb,  Faculty of Kinesiology, 364-367.
 4. Milanović, D., I. Jukić, D. Vuleta,  S. Šimek (2005). Methodology of scientific research on team sport games in Croatia. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 426-431.
 5. Hofman, E., Harasin, D., Milanović, D., Lj. Antekolović  (2005). Three dimensional evaluations of shot putting technique of highly skilled performer. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 451-454.
 6. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić, K. Ohnjec (2005). Influence of the goals scored on final outcomes of matches of the 2003 world handball championships for men in Portugal. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 470-473
 7. Gruić, I., D. Vuleta, D. Milanović, K. Ohnjec (2005). Influence of performance parameters of backcourt attackers on final outcomes of matches of the 2003 world handball championships for women in Croatia. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». Zagreb: University of Zagreb,  Faculty of Kinesiology, 474-477.
 8. Harasin, D., Milanović, D.,  M. Čoh (2005). Kinematics of shot putting technique – a review of research methodology used.  In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 815-818.
 9. Baić, M., Sertić, H., Milanović, D., Starosta W. and Cvetković, Č. (2006) Diagnostics of physical abilitiesof wrestrelrsin Croatia Proceedings of 1. st World Scientific Congressof Combat Sports and Martial Arts, Rzeszow pp 83-84 ?????
 10. Milanović, D., Čustonja, Z., Sporiš, G. (2008).  Kinesiology in Europe and United States of America – differences in number and names of european and USA higher education institutions. In: Milanović, D., Prot, F. (Eds), "Kinesiology research trends and applications", Proceedings Book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, 2008, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 24-30.
 11. Harasin, D., Milanović, D., Milinović, I. (2008). The differences in toe-to-toe distance in first single support phase of rotational shot put beetwen elite and sub-elite performers. In: Milanović, D., Prot, F. (Eds), "Kinesiology research trends and applications", Proceedings Book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, 2008, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 235-237.
 12. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Gregov, C., Sporiš, G. (2009). Performance Analysis in Sports Games – Methodological Approach. In Hoekelmann, A., Witte, K. and O'Donoghue, P. (eds.). Proceedings Book of 8th World Congress of Performance Analysis in Sport, Magdeburg, 2009 (pp. 24 – 33). Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universitaet.
 13. Škegro, D., Dizdar, D., Milanović, D. and Bradić, A. (2011). Evaluation of basic types of offense in basketball according to its beginning and outcome and the final outcome of the game. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.),  Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011 (pp. 565-569). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 14. Milanović, D., Čustonja, Z. and Škegro, D. (2011). School Sport in eastern Croatian counties. In A Mašek Tonković (ed.), International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”. Osijek, 2011 (pp 289-295). Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek and Croatian Academy of Science and Arts
 15. Gregov, C., Šalaj, S. and Milanović, D. (2011)  Changes in power measurements influencded by a medicine ball ballistic training program. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.),  Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011 (pp. 439-445). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 16. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z. and Škegro, D. (2013). Strategic Approach to the Development of High-Performance Sport in the Republic Of Croatia. In A Mašek Tonković (ed.), International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”. Osijek, 2013 (pp 325-338). Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek and Croatian Academy of Science and Arts.
 17. Milanović, D., Selmanović, A., Škegro, (2014) D. Characteristics and differences of basic types of offenses in European and American top-level basketball. In : Milanović, D; Sporiš, G. (ur.). 7th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings Book, Zagreb :  University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 2014;  400 – 403
 18. Brekalo, M., Milanović, D., Zaletel, P. (2014) Effects of plyometric training on explosiveness among junior football players. In: Milanović, D; Sporiš, G. (Eds.). 7th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings Book, Zagreb: University of Zagreb,: Faculty of Kinesiology, 2014;  582-587
 19. Milanović, D., Čustonja, Z. and Škegro, D. (2015). Sport as a social phenomenon. In A Mašek Tonković (ed.), International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”. Osijek, 2015 (pp 603-611). Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek and Croatian Academy of Science and Arts
 20. Milanović, D., Šalaj, S. and Čustonja, Z. (2015).  Theoretical and methodological aspects of sport preparation of selected children and young athletes. In A Mašek Tonković (ed.), International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”. Osijek, 2015 (pp 612-619). Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek and Croatian Academy of Science and Arts.
 21. Briški, M., Milanović, D. & Bok, D.  (2015) Journal Kinesiology: International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology: the position and visibility in international environment, Proceedings of the 10th International Conference on Kinanthropology. ED: Martin Zvonar Zuzana Sajdlová, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic). The Proceedings is an electronic book in a pdf format. pp-382-389.
 22. Škegro, D. Čustonja, Z. and Milanović, D., (2016). Quantitative analysis of sport coaches status. In A Mašek Tonković (ed.), International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”. Osijek, 2016. Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek and Croatian Academy of Science and Arts. Pp- 552-559.
 23. Milanović, D., Šalaj, S. and Hrženjak, M. (2016).  Analysis of professional workload of the sport coaches. In A Mašek Tonković (ed.), International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”. Osijek, 2016  Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek and Croatian Academy of Science and Arts. Pp- 485-491.
 24. Milanovic, D., Vuleta, D. and Jerak, T., (2017). Competition performance of elite male and female handball teams: Features and differences. In Milanović, D., Sporiš, G.  Šalaj, S. i Škegro, D. (Eds). „Kinesiology – 20th Anniversary“.  Proceedings book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija , Croatia. Pp-376-379.
 25. Vuleta,D., Rogulj, N. and Milanović, D., (2017). Differences between winning and defeated handball teams in competition performance indicators. In Milanović, D., Sporiš, G.  Šalaj, S. i Škegro, D. (Eds). „Kinesiology – 20th Anniversary“.  Proceedings book of 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija , Croatia. Pp-432-435.
   
 26. Dario Škegro, Dragan Milanović, Zrinko Čustonja (2018). Differences among Croatian coaches workload in different sports according to specific professional activities. In M. Baić at al (Editors) Proceedings of 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018, Movement in Human Life and Health, Poreč, Croatia, 2018. pp 228-232.
 27. Lidija Bojić-Čaćić, Dinko Vuleta, Dragan Milanović, Valentin Barišić, Tonći Jerak (2018). Age differences among the Croatian female young pivots in the indicators of basic and handball-specific physical fitness. In Baić, M. at al (Editors) Proceedings of 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018, Movement in Human Life and Health, Poreč, Croatia, 2018. pp 160-165.
 28. Ohnjec, K., Vuleta, D., Kanjugović, I. and Milanović, D. (2018), Differences between the winning and defeated handball teams in attack organisation – the final phase of the 2017 World women’s Championship in Germany. In: Škegro, D., Belčić, I., Sporiš, G. and Krističević, T. (Editors), Proceedings of World Congress of Performance Analysis of Sport. Opatija, Croatia, pp 113-120.
 29.  Kolenc,M., Milanović, D. and Nikolić, B. (2018), Results difference in elite short track speed skating on European and World championships in women’s and men’s 500m. In: Škegro, D., Belčić, I., Sporiš, G. and Krističević, T. (Editors), Proceedings of World Congress of Performance Analysis of Sport. Opatija, Croatia, pp 184-188.
 30. Vuleta, D; Sporiš, G; Milanović, D; Lalić, M; (2019) Performance Indicators of the Winning and Defeated Male Handball Teams in the Matches of the 2016 Olympic Tournament // ICKES 2019: International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences / Simon, C. ; Konstantinos, F. (ur.).Vancouver, Canada ;: ICKES, 2019. str. 22-

 

 

Znanstveni radovi objavljeni in ekstenso u domaćim i stranim časopisima (A2)

 1.  Milanović, D. (1989): Kvantitativne karakteristike šutiranja na koš u vrhunskoj košarci. Sportska praksa, 37-40.
 2.  Milanović, D. (1981): Prediktivna vrijednost baterije testova za procjenu eksplozivne snage u odnosu na efikasnost bacanja kugle. Sportska praksa, 35-38.
 3.  Milanović, D., E. Hofman, V. Šnajder i V. Puhanić (1986): Položaj nekih atletskih disciplina u prostoru manifestnih i latentnih morfoloških obilježja. Elan, 1:115-123.
 4. Milanović, D., I. Fattorini (1990):. Dijagnostika motoričkih sposobnosti u funkciji programiranja treninga u košarci. Košarkaški medicinski vjesnik, 5, 2-3:65-75.
 5. Milanović D., V. Šnajder (1991): Prilog metodici treninga skočnosti mladih odbojkaša.  Hrvatski športsko-medicinski vjesnik, 6, 3:66-71.
 6. Milanović D., I. Jukić (1992): Kvantitativne primjene u testovima motoričkih sposobnosti tijekom treninga djece - košarkaša. Hrvatski športsko-medicinski  vjesnik, 1-2:12-18.
 7. Trninić, S., Milanović, D., Dizdar, D. (1997): Dove é la differenza tra le squadre vincenti e quelle perdenti nella pallacanestre, Rivista di Cultura Sportiva, 38: 49-55 (reprint članka pod brojem 2.1.29)
 8. Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (2000):, Latent structure of the spatial, phasic, positional and movement characteristics of the handball game. Periodical Handball, 1:38-54
 9. Milanović, D. (2001): Strategic prospects of the Development of Sport in Croatia. Acta Kinesiologicae Universitatis Tartuensis. Vol 6 (Supplement). str. 176-179
 10. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2003). Changes in physical conditioning status of female handball players during the preparation period. In: Handball periodical, Issue 2, 35-39.
 11. Vuleta, D.; Milanović, D. i Nikolić, A. (2012): Razlike između rukometaša kadeta i mlađih kadeta u pokazateljima specifičnih motoričkih sposobnosti.  Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont,  34,35,36/X. str. 34-38.
 12. Milanović, D., Vuleta, D  i  Tomašević, S (2013). Razlike rukometašica kadetske i seniorske dobi u pokazateljima kondicijske pripremljenosti. Crnogorska       sportska akademija, „Sport Mont“ br. 37, 38, 39. 441-446
 13.  Milanović, D. i Vuleta, D. (2013).  Association between morphological dimensions of water polo players and play performance indicators..(2013). Crnogorska sportska akademija, „Sport Mont“ br. 37, 38, 39. 447-453

 

 

Znanstveni radovi objavljeni in ekstenso u zbornicima domaćih i međunarodnih   znanstvenih skupova (A2

 1. Milanović, D. (1979): Utjecaj morfoloških i motoričkih osobina na rezultate u bacanju kugle. Međunarodni kongres tjelesnog odgoja i sporta, AIESEP, Split-Brač, 145-147.
 2. Blašković, M. i D. Milanović (1983): The relationship between situational motoric dimensions and performance in basketball. International congress, AIESEP, Teaching team sports, Roma, 354-358.
 3. Milanović, D., E. Hofman, V. Šnajder i F. Prot (1984): Kanoničke i kvazikanoničke relacije primarnih antropoloških karakteristika i rezultata u atletskom višeboju. Zbornik radova II Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 284-288.
 4. Puhanić, V. i D. Milanović (1984): Analiza efikasnosti dva različita metodska postupka usvajanja i usavršavanja tehnike bacanja kugle. Zbornik radova II Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 313-319.
 5. Šnajder, V., D. Milanović i E. Hofman (1985): Utjecaj programiranog treninga snage na brzinu startne reakcije i startnog ubrzanja kod sprintera. Zbornik del "Spremljanje in vrednotenje telesne vzgoje v vzgojno-izobraževalnom procesu". 6. Letna šola, Kranjska Gora, 274-283.
 6. Milanović, D. (1986): Relacije morfoloških taksona i taksona određenih efikasnošću u nekim atletskim disciplinama. Zbornik radova IV. Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, Svezak 2, JAZU, Zagreb, Zavod za znanstveni rad, Osijek, 200-221.
 7. Šnajder, V. i D. Milanović (1987): Relacije između nekih motoričkih varijabli i nekih atletskih disciplina i trčanja na 300 metara kod učenica V. i VI. razreda. Zbornik radova III Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 245-248.
 8. Šnajder, V. i D. Milanović (1987): Valorizacija efekata šestotjednog treninga u pionirskoj atletskoj školi. Zbornik radova III. Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 369-372.
 9. Milanović, D., E. Hofman i V. Šnajder (1987): Latentna struktura jednog uzorka atletskih disciplina. Zbornik radova III Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 336-338.
 10. Milanović, D., V. Šnajder, E. Hofman (1987): The latent structure of the running track variables of varied lenghts in student physical education. Proceedings of FISU/CESU Conference, Zagreb, 168-170.
 11. Milanović, D. (1987): Factor analysis of certain athletic disciplines. Proceedings of FISU/CESU Conference, Zagreb, 173-174.
 12. Hofman, E. i D. Milanović (1988):Die Auswirkungeen eines specifischen Trainings auf die Veranderungen von ausgewahlten motorischen Eingeshaften bei Telnehmern der Leihtathletiksschule. Jungedathletik, Arbeitshericsht des Internationalen DLV - Fortbildungskongresses (Augustin, D. i M. Joch), Schors - Verlags - Gesellschaft mbH Niedernhausen, Taunus, 480-484.
 13. Milanović, D. i G. Šnajder (1988): Utjecaj specijalnog programiranog treninga na promjene u nekim varijablama skočnosti kod mladih odbojkaša. Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Šibenik, 103-105.
 14. Milanović, D., S. Valentić i N. Zvonarek (1988): Valorizacija efekata jednog programa treninga vrhunske rukometne ekipe u natjecateljskom periodu. Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Šibenik, 106-108.
 15. Milanović, D. (1989): Utjecaj antropoloških činilaca na rezultate u bacanju kugle. Zbornik na trudovi IX Letne šole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Ohrid, 162-165.
 16. Milanović, D., D. Vuleta (1991): Dijagnostika motoričkih sposobnosti rukometaša. Zbornik tema XVI. Seminara rukometnih trenera, Pula.
 17. Milanović D.: Kineziološki postupci u procjeni bazičnog i specifičnog motoričkog statusa športaša. Zbornik znanstveno-stručnih radova Zagrebačkog sajma športa (str: 103-108), Zagreb, 20-24.04.1993.
 18. Milanović, D. (1996):  Dijagnostika i analiza kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša",U: Milanović D. i sur.: "Fitness",  Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Zagreb, III90-III-97
 19. Milanović D. (1996): Kineziološka dijagnostika bazičnih i specifičnih sposobnosti sportaša.U: "Dijagnostika u športu", Zbornik radova Međunarodne konferencije Alpe-Jadran, Rovinj ,26-29.09.1996., 35-40.
 20. Jukić, I., D. Dizdar, D. Milanović (1996):Utjecaj programiranog treninga na promjene funkcionalnih sposobnosti mladih košarkaša, U: “Dijagnostika u sportu”,  Zbornik radova konferencije Alpe-Jadran. 307-312
 21. Milanović D., D. Dizdar  i I. Jukić (1996): Functional and motor abilities diagnostics as the citerion of selection of national basketball team members. Zbornik radova Međunarodne konferencije, Kiev, Ukraine, 31-32
 22. Milanović, D., I. Jukić, D. Dizdar, S. Trninić (1996): Analiza funkcionalnih sposobnosti junorske košarkaške ekipe za vrijeme prvog stupnja pripremnog perioda. Zbornik radova Međunarodne konferencije "Frontiers in sport science, Nica, Francuska, 770-771
 23. Milanović, D., L. Pavičić, S. Trninić, I. Jukić (1996): Doprinos metodologiji procjene učinkovitosti igrača u košarkaškoj igri. Zbornik radova Međunarodne konferencije "Frontiers in sport science", Nica, Francuska, 830-831
 24. Milanović, D. (1997): Kineziološka dijagnostika bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti sportaša, “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb, 97-102
 25. Jukić I., D. Milanović, D. Dizdar (1997): Razlika u rezultatima motoričkih testova između kadeta i juniora košarkaša, “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Fakulteta za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb, 112 - 116.
 26. Milanović, D., I. Jukić, L. Pavičić, S. Trninić (1997): Prilog metodologiji ocjene efikasnosti igrača u košarci, , Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb, 174-177.
 27. Milanović, D., Hraski, Ž. Mejovšek, M. (1997) Kinematic analysis of discus throw – a case study. Proceedings 1st International scientific Conference of Kinesiology, Dubrovnik, 136-138
 28. Milanović, D., Jukić, I. (1999): Modeling and evaluation of training process in basketball, Proceedings VI. Sport Kinetics Conference, Ed: Strojnik, V., Ušaj, A., Ljubljana, 24 – 31
 29. Milanović D. (1999): Struktura i značajke znanstvenih istraživanja u podruučju sporta, Kineziologija za 21. stoljeće, Zbornik radova, Ur: Milanović, D., Dubrovnik, 87-90.
 30. Milanović D., Jukić,I., Bračić, M.(1999): Utjecaj varijabli ubacivanja lopte u koš na rezultate košarkaških utakmica prvenstva Europe u Barceloni 1997. godine. Kineziologija za 21. stoljeće, Zbornik radova, Ur: Milanović, D., Dubrovnik, 286-289
 31. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (1999): Dijagnostika motoričkih sposobnosti kao kriterij za selekciju vrhunskih rukometaša, Kineziologija za 21. stoljeće, Zbornik radova, Ur: Milanović, D., Dubrovnik, 310-312
 32. Rogulj, N., D. Vuleta, D. Milanović: Utjecaj parcijalnog na konačni rezultat rukometne utakmice. U: Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa (ur. D. Milanović) 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike «Dopunski sadržaji sportske pripreme», Zagreb, 22.-23. veljače 2002: 320-325.
 33. Milanović, D., Fattorini, I., Heimer, S., Jukić, I., Medved, V., Mišigoj-Duraković, M. (2003). Diagnosing the sport preparedness of top level players. Proceedings book of International Conference of Sport Kinetics: New ideas in Sport Science (Ed. W. Starosta, W. Osinski). State school of higher vocational education in Leszno. Poland, pp. 167-170.
 34. Vuleta, D. Milanović, D. Gruić, I. (2003). Comparison of condition status of two elite Croatian male handball players. Proceedings book of International Conference of Sport Kinetics: New ideas in Sport Science (Ed. W. Starosta, W. Osinski). State school of higher vocational education in Leszno. Poland, pp.319-322
 35. Vuleta, D., D. Milanović, I. Jukić, Ž.Jaklinović – Fressl, H. Sertić:  Latent Structure of the Tests Assessing Specific Motor Abilities in the      Faculty of Kinesiology Students.Proceedings II Universiade Conference Daegu - Facing the Challenge, Daegu, 22-26. August 2003.Corea 556 – 561.
 36. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja, S. Šimek (2004). Tjelesno vježbanje i sport u odgojno-obrazovnom procesu – strateški pristup. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Peti Dani Mate Demarina, Prskalo, I. (Ur.) «Škola i razvoj». Visoka učiteljska škola, Petrinja, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb. Petrinja, 2004.
 37. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja, S. Šimek (2004). Razvojni pravci hrvatskog sporta. U: Bartoluci, M. (Ur.). Sport u turizmu. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu». Zagrebački velesajam, 20. i 21. veljače, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str.1-10.
 38. Milanović, D., I. Jukić, S. Šimek (2004). Vrednovanje u vrhunskom sportu. Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Hrvatski kineziološki savez, Rovinj, 19-23.06.2004. 29-43.
 39. Milanović, D., D. Harasin (2004). Vrednovanje komponenata treniranosti atletičara bacača. Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Hrvatski kineziološki savez, Rovinj, 19-23.06.2004. 149-154.
 40. Marković, G.,  I. Jukić,   D. Milanović,   D. Metikoš (2004). Effects of Sprint and plyometric Training on Jumping Performance in Physically Active Men In: Kellis, Elefterios, Amiridis, Ioannis, Vrabas, Ioannis (Eds.). 4th International Conference on Strength Training, Serres, 133-135.
 41. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Šimek, S., Šentija, D. (2005). Measurement and evaluation of fitness characteristics of Croatian handball players. Proceedings of the 9th Sport Kinetics International Conference Rimini, Italy, 16-18, September, 2005.
 42. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Šimek, S., Gregov, C. (2007). Sports Activity / Involvement of Early School Age Children. In: Prskalo, I., Strel, J., Findak, V. (Eds) Conference proceedings of the 1st Special Focus Symposium on Kinesiological Education in Pre School and Primary Education. October 25th-27th, 2007, Zadar, 45-49.
 43. Jukić, I., , Milanović, D., Gregov, C. (2008). Periodizacija treninga snage – parcijalni i integrativni pristup. U: Jukić, I., Milanović, D., Gregov, C. (Ur.), Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša 2008, 23-36.
 44. Harasin, D, Milanović, D, Milinović, I.  (2009). Razlike u kutnim pomacima donjih ekstremiteta u izbačaju između boljih i lošijih bacača kugle. U:  Neljak, B. (ur.). Zbornik radova „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 144-148.
 45. Milinović, I., Milanović, D., Harasin, D. (2009). Analiza razvojnih trendova olimpijskih rezultata bacačica kugle. U: Neljak, B. (ur.). Zbornik radova „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 194-199.
 46. Manojlović, B., Milanović, D. i Oštrić, I. (2010). Primjena dijagnostičkih postupaka u definiranju individualnog treninga darovitih rukometašica. U Vladimir Findak  (ur.)  Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“. Poreč, 22.-26. lipnja 2010. Zagreb : Hrvatski kineziološki savez,  259 -264.
 47. Vuleta, D., Milanović, D. i Nikolić, A.: (2012).Razlike rukometaša kadeta i mlađih kadeta u pokazateljima bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti. 4th International scientific conference „Contemporary Kinesiology“ Split,  August  24 – 26, 2012., Faculty of Kinesiology, Unversity of Split, Croatia Proceedings book, 240 -246.
 48. Šišić,A., Milanović, D. i Vuleta: (2012). Razlike između nogometnih i rukometnih vratara u funkcionalnim parametrima. U Vladimir Findak  (ur.)  Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske "Intenzifikacija procesa vježbanja  u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”. Poreč, 26.-30. lipnja 2012. Zagreb : Hrvatski kineziološki savez,  234 -238.
 49. Milanović, D., Gregov, C. i Šalaj, S. (2012). Specifična kondicijska priprema - istraživanja efekata treninga // Kondicijska priprema sportaša 2012  / Jukić, Igor ; Gregov, Cvita ; Šalaj, Sanja ; Milanović, Luka ; Wertheimer, Vlatka (ur.).Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2012. 19-28.
 50. Pišonić, J., Milanović, D. i Ostroški, S. (2013). Morfološki pokazatelji hrvatskih nogometaša juniorske i seniorke dobi U V. Findak (ur.), Zbornik radova 22. Ljetne škole kineziologa. Poreč 2013, str. 155 - 160 Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 51. Kontić, D., Sekulić, D., Milanović, D. (2014). Latentna struktura varijabli za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti vaterpolista. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 23. Ljetne škole kineziologa RH (str. 209-13). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 52. Kontić, D., Milanović, D. i Vuleta, D. (2015). Latentna struktura varijabli za procjenuspecifičnih motoričkih sposobnostimladih vaterpolista. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 24. Ljetne škole kineziologa RH. (str. 107-112). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 53. Ćačić, L., Vuleta, D. i Milanović, D., (2017). Latentna struktura antropometrijskih varijabli  mladih hrvatskih rukometašica. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 26. Ljetne škole kineziologa RH (str. 121-126). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 54. Kiseljak, D., Mikulić, P. i Milanović, D. (2018), Veslački ergometri u funkciji biomehanički optimalne simulacije veslanja. U Milanović, L., Wertheimer, V. i Jukić, I. (ur.): Zbornik radova 16. međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 23. i 24. veljače, 2018. str. 61-65. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 55. Kolenc, M., Barić, R. i Milanović, D. (2018), Personalizirani pristup kondicijskom treningu brzih klizača na kratke staze. U Milanović, L., Wertheimer, V. i Jukić, I. (ur.): Zbornik radova 16. međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 23. i 24. veljače, 2018. str. 161-165. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 56. Krističević, T., Petrović, Ž, i Milanović, D. (2018). Povezanost osvojenih medalja kuglača europskih zemalja na svjetskim prvenstvima s njihovim brojem stanovnika, veličinom zemlje i bruto društvenim proizvodom. U V. Babić (ur.), Zbornik radova 27. Ljetne škole kineziologa. Poreč 2018, str. 522-527 Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 57. Antonio Martinko, Dragan Milanović (2019)  Razlike pobjedničkih i poraženih ekipa na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine u kvantitativnim pokazateljima kretanja tijekom utakmice  U Milanović, L., Wertheimer, V. i Jukić, I. (ur.): Zbornik radova 17. međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 23. i 24. veljače, 2019. str. 122-125. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 58. Kolenc, M., i Milanović, D. (2019). Važnost pojedinih motoričkih sposobnosti u brzom klizanju na kratke staze. U V. Babić (ur.), Zbornik radova 27. Ljetne škole kineziologa. Poreč 2018, str. 586-59. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 59. Sinković, A., Sinković, V. I Milanović, D. (2019) Povezanost ekonomskih, geografskih i demografskih obilježja europskih zemalja s osvojenim medaljama u veslanju na najvećim svjetskim natjecanjima od 1992. do 2018. U V. Babić (ur.), Zbornik radova 28. Ljetne škole kineziologa. Zadar, 2019, str. 604-609. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 60. Lidija Bojić-Ćaćić, Dinko Vuleta, Dragan Milanović (2020) Razlike između rukometašica mlađe kadetske dobi (do 14 godina) različitih igračkih pozicija u pokazateljima aerobne izdržljivosti. U Milanović, L., Wertheimer, V. i Jukić, I. (ur.): Zbornik radova 18. međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 21. i 22. veljače, 2020. str. 268-271. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 

 

Znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim monografijama i projektima (A2)

 1. Medved, R., J. Babić-Car i D. Milanović (1985): Primjena biokemijskih pokazatelja u programiranju trenažnog procesa. Institut za kineziologiju Fakulteta za fizičku kulturu u Zagrebu i RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske, Zagreb, 20 str
 1. Čoh Milan, Milanović Dragan i Dolenec Aleš (2001): Kinematične, kinetične in elektromiografske karakteristike šprinterskega koraka pri vrhunskih šprinterkah. Znanstvena monografija:”Biomehanika atletike”, Ur.:M.Čoh, Fakulteta za šport, Ljubljana, 11-25.
 2. Čoh Milan, Milanović Dragan, Emberšić Danilo i Žvan Milan (2001): Povezanost antropometričnih značilnosti z rezultati meta kopja pri vrhunskih mladih metalcih in metalkah. Znanstvena monografija: ”Biomehanika atletike”, Ur.:M.Čoh, Fakulteta za šport, Ljubljana, 217-225.
 3. Čoh Milan, Milanović Dragan i Dolenec Aleš (2000): Kinematic, kinetic and electromyographic characteristics of the sprinting stride of top female sprinters, Research project:Biomechanical Characteristics of Technique in Certain Chosen Sports., Ed:M.Čoh and B.Jošt, Faculty of Sport, University of Ljubljana, Institute of Kinesiology, 177-190.
 4. Čoh, M., Milanović, D., Emberšić, D., Žvan, M. (2002). Anthropometrical profile of elite junior male and female javelin throwers. Znanstvena monografija. “Application of biomechanics in track and field”. Ur. Milan Čoh, Fakulteta za šport, Ljubljana, 145-153
 5. Milanović, D., Šimek, S., Jukić, I. (2008). The effect of transformational processes on motor performance. In: Sadowski, J., Niznikowski, T. (Eds.), Coordination Motor Abilities in Scientific Research, Monography, Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education in Biala Podlaska, 31-37.
 6. Milanović, Dragan, Jukić, Igor, Vuleta, Dinko, Gregov, Cvita and Sporiš, Goran (2009). Performance analysis in Sport Games - Methodological approach. In Anita Hökelmann, Kerstin Witte, Peter O'Donoghue (Eds.), World Congress of Performance Analysis of Sport VIII „Current trends in Performance Analysis“, (p.p. 24-33). Shaker Verlag, Aachen.
 7. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S., Vuleta, D. Gregov (2009). Methodology of research on transformational processes in sports: models, results, application. In: Starosta, W., Jevtić, B. (Eds.) Monography book of IASK: New ideas in fundamentals of human movement and sport science: current issue and perspective, 10th Sport Kinetics Conference, Belgrade 2007. 34-43.
 8. Neljak B., Milanović D., Novak D. i Petrić V. (2013).  Smjernice istraživačkoga rada u kineziološkoj edukaciji U D. Milanović, A. Bežen i V. Domović (ur. ), Znanstvena monografija:  Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu  2013. str.148-162.  Akademija odgojno –obrazovnih znanosti Hrvatske.

 

Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima znanstvenih skupova (-)

 1. Milanović, D. (1990): Individual modeling of basketball training for top athletes. Zbornik sažetaka, AIESEP, World Convention: Moving towards exellence. Loughborough University, England, 132.
 2. Šnajder, V. i D. Milanović (1990): Some possibilities for primary motor skills development in male children, under influence of specificly programmed training in athletic school. Zbornik sažetaka, AIESEP, World Convention: Moving towards exellence. Loughborough University, England,
 3. Milanović, D. (1991). Diagnostik der Motorischen Fahigkeiten ind ihre anwendung im Programmierung des Trainingprozesses im Basketball. Sportmotorik '91, Olomouc: Fakultät für Körperkultur der Palacky Universität
 4. Milanović, D., (1997). Dijagnostics of young athlets readinss state, 3. međunarodni simpozij "Šport mladih", Bled, 251
 5. Milanović, D., Borić, B., Milanović, L. (1998) Comparison among motor and functional characteristics of the football players of different ages, Proceedings of 3rd Annual Congress of the ECSS, Manchester, 269
 6. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (1999) Classification of the handball of the technical-tactical elements. Book of Abstracts, Aiesep, Besancone, 98
 7. Milanović, D., Jukić, I., Bračić, M. (1999) Relation between variables regarding throwing the ball into the basket and total scores of the 1997 European Championship, Proceeding of the 4th Annual Congress of the ECSS, Rim, 556
 8. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I., Jaklinović-Fressl, Ž. (2000) Latent structure of the specific motor abilities assessment in handball players, Zbornik sažetaka 4. međunarodnog znanstvenog kongresa "Olimpijski sport i sport za sve", Kijev, 25
 9. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta D. (2000). Programming and control of training process in basketball. Zbornik sažetaka 4. međunarodnog znanstvenog kongresa "Olimpijski sport i sport za sve", Kijev, 86
 10. Milanović, D., Jukić, I.(1999) Analysis of changes and Indicators of Functional and Motor Readiness of Female Basketball Players within preparation period, 1st International scientific congress, Sport, Stress, Adaptation, Sofija, 46
 11. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (2000). Latent structure of the spatial phasic, positional and movement characteristics of the handball game. Proceedings 5th Annual Congress of the ECSS, Jyvaskyla, 801.
 12. Jukić, I., Mlanović, D., Vuleta D., (2000). Measurement and evaluation of functional and motor readiness of female basketball players. Proceedings 5th Annual Congress of the ECSS, Jyvaskyla, 360.
 13. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (30%) (2001): Analysis of Differences Between Groups of Technical-Tactical Elements Obtained on the Basis of Variables in Handball Games. Book of abstracts of 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne.
 14. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. (2001): Conditions for the Efficient Application of Scientific Research Results in Croatian Sport. Book of abstracts of 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne.
 15. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D., Antekolović, Lj. (2001): Programming and Evaluation of the Training Process in Basketball. Book of abstracts of 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne.
 16. Vuleta, D., D. Milanović, Z. Šimenc: The canonical correlation between the dimensions of strength and situation – related efficiency in handball in physical education students. The 21st FISU / CESU Conference, Beijing – China 2001.
 17. Jukić, I, D. Milanović, D. Vuleta: Characteristics of preparation in basketball and attributes of playars' preparadness. 7th Annual Congress  of the Europeen College of Sport Science. Athens, 24 – 28- July 2002, Greece: pp 598.
 18. Milanović. D., Heimer, S., Jukić, I.(2002). Training Load Programming in Sport. Proceedings of 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, 24-28 July, 2002, ppO224
 19. Milanović, D., Jukić, I. (2002). Preparation Period in Top Basketball: Modelling and Evaluation of Training Process. Proceedings of 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, 24-28 July, 2002, ppO764
 20. Jukić, I., Milanović, D., Harasin, D., Marković, G., Šimek, S. (2002). Sport Injury Prevention System in Top Quality Sport. Abstract Book of 3rd International Conference on Strength Training, November 13-17, Budapest, Hungary.
 21. Harasin, D., Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S., Marković, G. (2002). Differences in Maximal Heart Rate Values During Various All-Out Resistance Exercises. Abstract Book of 3rd International Conference on Strength Training, November 13-17, Budapest, Hungary.
 22. Marković, G., Jukić, I., Milanović, D., Harasin, D. (2002). Effects of 12-Week Olympic Style Lifting Training on Development of Explosive Power in Female Athletes. Abstract Book of 3rd International Conference on Strength Training, November 13-17, Budapest, Hungary.
 23. Milanović, D., Vuleta, D., Gruić, I. (2003). Diagnostics of conditioning status of elite male handball players in Croatia. Book of Abstracts of 8th Annual Congress European College of Sport Science (Ed. Muller, E. ; Schwameder, H. ; Zallinger, G. ; Fastenbauer, V.) Salzburg, Austria : Institute of Sport Science University of Salzburg.pp.59.
 24. Vuleta, D., Milanović, D.,Gruić, I., Matijević, M. (2003). Physical conditioning status of Croatian top-level female handball players changed by the preparation period training programme. Book of Abstracts of 8th Annual Congress European College of Sport Science (Ed. Muller, E. ; Schwameder, H. ; Zallinger, G. ; Fastenbauer, V.) Salzburg, Austria : Institute of Sport Science University of Salzburg.pp.227-228.
 25. Milanović, D., I. Jukić,  Z. Čustonja,  S. Šimek (2005). Physical education and sport in elementary schools of the Republic of Croatia. In: Dikić, N., S. Živanić, S. Ostojić, Z. Tornjanski (Eds.) Abstract book of 10th Annual Congress of European College of Sport Science, Belgrade, Serbia. p. 379.
 26. Milanović D., D. Vuleta, S. Šimek (2005). Methodological approach to scientific research on sport games. In: Dikić, N., S. Živanić, S. Ostojić, Z. Tornjanski (Eds.) Abstract book of 10th Annual Congress of European College of Sport Science, Belgrade, Serbia. p. 418.
 27. Milanović D., D. Vuleta (2005): Croatian research studies on handball. In: Platonov, V.M. (Ed.) Zbornik sažetaka  IX Međunarodnog naučnog kongresa "Olimpijski sport i sport za sve", 20-23 rujna, 2005., Kijev, Ukrajina. 387.
 28. Banović I., H. Sertić, D. Milanović), D. Vuleta (2005): Influence of latent morphological featurs of students on the judo technique performace efficiency grade. In: Abstract book of Universiade 2005 Izmir FISU Conference.
 29. H. Sertić, Banović I., D. Milanović, S. Krstulović, I. Segedi (2005): Influence of morphological features, psychomotor coordination and technical efficiency grade on general performance in judo bout of student population. In: Abstract book of Universiade 2005 Izmir FISU Conference.
 30. Sentija, D., Vucetic, V., Milanović, D. (2006). Estimation of anaerobic running capacity from a single ramp test. In Hoppeler, H., Reilly, T., Tsolakidis, E., Gfeller, L., Klossner, S. (Eds.) Book of abstracts, 11th annual Congress of the European College of Sport Science, 05-08.07.2006. Lausanne, Switzerland, 293.
 31. Milanović, D., Milanović, M., Pavličević, Ž.(2006). Differences between Croatian and Japanese professional basketball players shown through strength and conditioning indicators. In Hoppeler, H., Reilly, T., Tsolakidis, E., Gfeller, L., Klossner, S. (Eds.) Book of abstracts, 11th annual Congress of the European College of Sport Science, 05-08.07.2006. Lausanne, Switzerland, 320.
 32. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S., Bok, D. (2006). Diagnosing sport preparedness of ultimate fighters. In Cynarski, W.J., Kalina, R.M., Obodynski, K. (Eds.) Proceedings 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, Rzeszow (Poland), 22-24.09.2006., p. 23.
 33. Milanović, Dragan, Sporiš, Goran and Jukić, Igor (2010). Effects of SAQ training method on power performance in elite soccer players. In Conference Programme of The Second World Conference on Science and Soccer, Port Elizabeth, South Africa, 8-9 June 2010 (p. 100). Port Elizabeth, South Africa: Nelson Mandela Metropolitan University.
 34. Vuleta, Dinko, Sporiš, Goran and Milanović, Dragan (2010). Reliability and factorial validity of agility tests for soccer players. In Conference Programme of The Second World Conference on Science and Soccer, Port Elizabeth, South Africa, 8-9 June 2010 (p. 101). Port Elizabeth, South Africa: Nelson Mandela Metropolitan University.

 

Projekti (voditelj)

 1.    Milanović, D., M. Blašković, Z,. Šimenc, V. i sur. (1989): Valorizacija efekata treninga u nekim pionirskim sportskim školama. RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske i Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 170 str.
 2.   Antropološki, metodološki i metodički problemi kineziologije (programiranje i kontrola transformacijskih procesa), Projekt SIZ-a znanosti Republike Hrvatske  1985-1989, voditelj Milanović Dragan
 3.   Programiranje  kinezioloških transformacijskih procesa. Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije 1990 - 1995, voditelj Milanović Dragan
 4.   Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka kondicijske pripreme., Projekt  br. 0034217,  MZOŠ-a, 2006-2013., voditelj Milanović Dragan

 

Autorske knjige (udžbenici, skripte, knjige…..)

 1. Milanović D. i sur 1986.: "Atletika - znanstvene osnove", Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 2. Šnajder V. I D. Milanović: 1991,"Atletika hodanja i trčanja", Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Milanović, D. (2004). Teorija treninga I - Priručnik za praćenje predavanja i pripremanje ispita. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 1. Vuleta, D., Milanović, D. (2004). Rukomet - znanstvena istraživanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 1. Milanović, D. (2006). Teorija treninga: priručnik za praćenje nastave i pripremanje ispita. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 1. Milanović, D. (2007). Teorija treninga: priručnik za praćenje nastave i pripremanje ispita. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 1. Milanović, D. (2007). Teorija i metodika treninga: priručnik za studente stručnog studija za izobrazbu trenera, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb.
 1. Milanović, D. (2009).  Teorija i metodika treninga. Društveno veleučilište u Zagrebu i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 454 str. Suradnici: S. Šalaj, I. Jukić i C. Gregov.
 1. Vuleta, D., Milanović, D. and colleagues (2009). Science in handball. University of Zagreb, Faculty of Kinesiology: Zagreb.
 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Neljak, B., Harasin, D., Halamek, Z., Čustonja, H.,  Škegro, D. (2009). Strategija razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj 2009. - 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski školski športski savez: Zagreb.
 1. Milanović, D. Teorija i metodika treninga – Primjenjena kineziologija u sportu (2010),   Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i  Studijski centar za izobrazbu trenera, 530 str. Suradnici: S. Šalaj, I. Jukić i C. Gregov.
 1. Milanović, D. Teorija treninga - Kineziologija sporta (2013),  (Sveučilišni udžbenik), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 575 str. Suradnici: S. Šalaj, I. Jukić i C. Gregov.
 2. Milanović, D. and Colleagues. (2013.  TRAINING THEORY. (Reviewed teaching materials, 21.09. 2013). Faculty of Kinesiology University of Zagreb, Zagreb.

Uredničke knjige

 1. Priručnik za sportske trenere, 1993, ur. Milanović, D i M. Kolman, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu etc.. (Sportska stručna biblioteka; knjiga 1)
 2. “Pregled istraživanja 1959-1994”, 1994, Ur. Heimer S., D. Milanović i sur. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb,
 3. Milanović.D i M. Bartoluci, "Fitness i sport" (1995), Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Zagrebački Velesajam, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
 4. Milanović D. i suradnici, "Fitness",  (1996) Zbornik radova međunarodne konferencije o fitnessu, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 5. "Dijagnostika u sportu" (1996), ur. Milanović D., Zbornik radova međunarodne konferencije Alpe-Jadran, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
 6. “Dijagnostika treniranosti sportaša (1997), ur. Milanović D. i Heimer S. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb.
 1. Milanović, D., (ur.). Zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija – sadašnjost i budućnost" (1997), Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
 1. Milanović, D (ur.). Priručnik za sportske trenere, 1997,. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu etc.. (Sportska stručna biblioteka; knjiga 2)
 1. Milanović, D., (ur.).  Zbornik radova II. međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija za 21. stoljeće" (1999), Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
 2. Milanović, D. (1999) (ur.) "Trener u suvremenom sportu", Zbornik radova VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb,
 3. Milanović, D., (ur.) (2001): Stanje i perspektive zagrebačkog sporta.  Zbornik radova stručnog skupa, Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.
 4. Milanović, D. i sur. (ur.). Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike «Dopunski sadržaji sportske pripreme», Zagreb, 22.- 23. veljače, 2002.
 5.  Milanović, D., F. Prot (Eds.) (2002).Proceedings Book of the 3 rd  International Scientific Conference” Kinesiology – New Perspectives”, Opatija, Croatia, Septemer 25 – 29,
 1. Milanović, D., Jukić, I. (Ur.)(2003). Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa: Kondicijska priprema sportaša.  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez.
 1. Jukić, I., Milanović, D. (Ur.)(2004). Zbornik radova 2. konvencije "Kondicijska priprema sportaša". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 2. Milanović, D., F. Prot (Eds.)(2005) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future».
 3. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.)(2005). Zbornik radova 3. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2005 – Oporavak u sportu. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.). (2006). Zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša - Prevencija ozljeda u sportu. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Gregov, C.(ur.).(2008). Zbornik radova 6. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2008 - Trening snage. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 2. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.). (2007). Zbornik radova 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša – Kondicijska priprema djece i mladih. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 3. Milanović, D., Prot, F. (Eds) (2008). "KINESIOLOGY RESEARCH TRENDS AND APPLICATIONS", Proceedings Book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, 2008, Zagreb, Croatia.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Gregov, C., Šalaj, S.(ur.).(2009). Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2009 - Trening izdržljivosti. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 2. Milanović, D. (ur.)(2009). Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 1959. – 2009. Monografija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Milanović, D., Sporiš, G. (Eds) (2011). Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, 2011, Opatija , Croatia.
 1. D. Milanović, A. Bežen i V. Domović (ur.), Znanstvena monografija:  Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu  (2013). Akademija odgojno –obrazovnih znanosti Hrvatske. str.290,

 

Poglavlja u knjizi

 1. Milanović, D. (1993). Osnove teorije treninga. U: Milanović, D i M. Kolman (ur.), Priručnik za sportske trenere, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 2. Milanović, D. (1997). Osnove teorije treninga. U: D. Milanović (ur.), Priručnik za sportske trenere (str. 483-599). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2004). Razvojni pravci hrvatskog sporta. U: Bartoluci, M. (Ur.). Sport u turizmu. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu». Zagrebački velesajam, 20. i 21. veljače, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str.1-10.
 4. Milanović, D. (2004). Šport. U: R. Čajavec, S. Heimer (Ur.) Medicina športa. Zdravstveni dom, Celje. 95-106.
 5.    Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I. (2002). Promjene u pokazateljima kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometašica u pripremnom periodu. 3rd International Scientific Conference „Kinesiology – New Perspectives“, Opatija, Croatia, 25-29 September, 2002. (pp 386-389). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. (Reprint) – objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D., i sur. (2004). Znanstvena istraživanja u rukometu. Zagreb: Svebor, Kineziološki fakultet i Hrvatski rukometni savez.
 6.    Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (1999). Latentna struktura prostornih, faznih, pozicijskih i kretnih obilježja rukometne igre. Kineziologija, 31(2):37-55. (Reprint) – objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D., i sur. (2004). Znanstvena istraživanja u rukometu. Zagreb: Svebor, Kineziološki fakultet i Hrvatski rukometni savez.
 7.   Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (2003). Povezanost varijabli šutiranja na gol s konačnim rezultatom rukometnih utakmica Europskog prvenstva 2000. godine za muškarce. Kineziologija, 35(2):168-183. (Reprint) – objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D., i sur. (2004). Znanstvena istraživanja u rukometu. Zagreb: Svebor, Kineziološki fakultet i Hrvatski rukometni savez.
 8. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2006). Osnove sporta i sportskog treninga. U: Heimer, Čajavec (Ur.) Medicina sporta.  Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 45-98.
 9. D. Vuleta , D. Milanović and H. Sertić (2009) Latent structure of the spatial, phasic, positional and movement characteristics of the handball game. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 21-46. (Reprint)
 10. D. Milanović, I. Jukić, D. Vuleta, S. Šimek and D. Šentija (2009).  Measurement and evaluation of fitness characteristics of Croatian handball players. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 149-156 (Reprint)
 11. D. Vuleta, D. Milanović, I. Jukić,Ž. Jaklinović-Fressl and H. Sertić (2009). Latent structure of the tests assessing specific motor abilities in the Faculty of Kinesiology students. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 157-164. (Reprint)
 12. D. Vuleta, D. Milanović and I. Gruić (2009). Comparison of conditioning status of two Croatian elite male handball players. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 183-188. (Reprint)
 13. Vuleta, D., Milanović, D.  and Sertić, H. (2009). Relations among variables of shooting for a goal and outcomes of the 2000 Men’s European Handball Championship matches. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 235-254 (Reprint)
 14. Vuleta, D., Milanović, D. i  Gruić, I. and Ohnjec, K. (2009). Influence of the goals scored on final outcomes of matches of the 2003 World Handball Championships for Men in Portugal. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 255-262. (Reprint)
 15.  Gruić , I., Vuleta, D. and Milanović, D. 2009). Performace indicators of teams at the 2003 Men’s World Handball Championship in Portugal. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 263 – 280. (Reprint)
 16.  Ohnjec, K., Vuleta, D., Milanović, D. and Gruić, I. (2009). Performance indicators of teams at the 2003 World Handball Championship for Women in Croatia. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 281-296 (Reprint)
 17.  Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I., Jukić, I. and Pašić, Z.  (2009). Relations between indicators of basic motor abilities and results of goal throwing accuracy tests. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 305-310. (Reprint)
 18.  Vuleta, D., Milanović D. and Gruić, I. (2009). Changes in physical conditioning status of female handball players during the preparation period. In: Vuleta, Milanović and colleagues:  Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 315-321. (Reprint)
 19.  Milanović, D., Valentić, S. and Zvonarek, N. (2009). Top-level female handball players’ preparedness control in a part of the annual training cycle. In: Vuleta, Milanović and colleagues:  Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 327-336. (Reprint)

 

 

Stručni radovi

 1. Milanović, D. , (1980): Razvoj psihomotornih sposobnosti vaterpolista treningom izvan vode, Vaterpolo savez Hrvatske, Bilioteka - stručni prilozi, Zagreb, 3.
 2. Milanović, D. (1980): Specifične antropološke karakteristike košarkaša i košarkašica. U: M. Gabrijelić i sur. "Postupci izbora, usmjeravanja i praćenja u području vrhunskog sporta", Institut za kineziologiju Fakulteta za fizičku kulturu, Zagreb, 158-176.
 3. Milanović,D., V. Puhanić (1980): Plan, program i kontrola treninga za atletska bacanja (muškarci i žene) za dvoolimpijski ciklus, U: Lanc i sur. "Programiranje treninga", Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 111-162.
 4. Blašković,M., D. Milanović (1980): Plan,  program i kontrola treninga u košarci (muškarci i žene) za dvoolimpijski ciklus, U: Lanc i sur. "Programiranje treninga", Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb , 477-516
 5. Milanović, D. i V. Puhanić (1980): Specifične antropološke karakteristike bacača i bacačica kugle. U: M. Gabrijelić i sur. "Postupci izbora, usmjeravanja i praćenja u području vrhunskog sporta", Institut za kineziologiju Fakulteta za fizičku kulturu, Zagreb, 41-52.
 6. Horvat, V. i D. Milanović (1984): Jedan kibernetički model upravljanja procesom sportskog treninga. Zbornik radova II. Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 225-228.
 7. Milanović, D. (1984): Prilog metodici treninga vrhunske košarkaške momčadi u pripremnom periodu. Zbornik radova II. Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 288-294
 8. Milanović, D. (1985): O metodici postizanja sportske forme u atletskim disciplinama, Kineziologija 1/85, 67-73
 9. Milanović, D. (1986): Dva prilaza u modeliranju dugoročne sportske pripreme. Elan, Priština, 1:103-107.
 10. Milanović, D. (1986): Program jednog treninga za razvoj brzinske izdržljivosti kod rukometaša. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 34-38.
 11. Milanović, D. (1986): Metodske osnove treninga brzinske izdržljivosti. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 22-23.
 12. Milanović, D. (1986): Neki oblici planiranja i programiranja trenažnog procesa. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 4-21.
 13. Milanović, D. (1986): Program jednog treninga za razvoj eksplozivne snage metodom dubinskih skokova. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 44-51.
 14. Milanović, D. (1986): Osvrt na mogućnost razvoja eksplozivne snage metodom dubinskih skokova. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 39-43.
 15. Milanović, D. (1987): Permanentno obrazovanje kao efikasan oblik podizanja znanstveno-stručne i pedagoške razine kadra sportskih trenera. Zbornik radova III Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 334-336.
 16. Marić, J., B. Volčanšek, D. Milanović, V. Šnajder, J. Lucić, B. Matković i I. Wagner (1987): Sportske škole. Modeli fizičke kulture, Svezak I, RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske, 308-419.
 17. Gabrijelić, M., D. Milanović, M. Lanc, E. Hofman, J. Holjevac i V. Lanc (1987): Kadrovi za sport. Modeli fizičke kulture, Svezak I, RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske, 421-446.
 18. Milanović, D. (1989): Basic methods of training functional aptitudes of athletes. Basketball medical periodical, Zagreb, 4, 1:9-14.
 19. Milanović, D. (1990): Metodički aspekti treninga mlađih dobnih kategorija. Zbornik sažetaka IV Kongresa športnih pedagogov Jugoslavije i I Mednarednog simpozija "Šport mladih", Ljubljana-Bled, 515-516
 20. Milanović, D. (1990): Teorijske osnove treninga djece u sportskim školama. Zbornik sažetaka IV Kongresa športnih pedagogov Jugoslavije i I Mednarednog simpozija "Šport mladih", Ljubljana-Bled, 381-384
 21. Milanović, D. (1990): Metodske forme sportskog treninga. Zbornik radova XV Seminara rukometnih trenera, Rukometni savez Hrvatske, Umag, 51-67.
 22. Milanović, D. (1990): Planiranje i programiranja treninga u mikrociklusu. Zbornik radova XV Seminara rukometnih trenera, Rukometni savez Hrvatske, Umag, 1-18.
 23. Milanović, D. i Milanović, M. (1992): Uloga i značaj sporta u odgoju djece i mladeži. Zbornik radova I. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj
 24. Milanović D. i Šimenc, Z. (1993): Analiza rezultata testiranja kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša, Zbornik radova XVII Seminara rukometnih trenera, Rukometni savez Hrvatske, Pula, 45-56
 25. Milanović, D.(1993): Metodika treninga snage mlađih dobnih kategorija. Zbornik radova XVII Seminara rukometnih trenera, Rukometni savez Hrvatske, Pula ,57-65
 26. Milanović D.(1993): O metodici učenja motoričkih znanja u športu. Zbornik radova 2. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj,48-55
 27. Milanović, D.(1993):  Sport u školi. Zbornik radova Konferencije o športu Alpe-Jadran, Rovinj, 74-79
 28. Milanović, D. (1994): Kondicijska priprema športaša (struktura i metodika treninga), Hrvatski rukometni savez, XVIII. seminar rukometnih trenera, Pula 37-48
 29. Milanović D.(1994): Uloga znanstvenih i stručnih institucija u razvoju i afirmaciji sporta. Zbornik radova III. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj, 33-35
 30. Metikoš, D., Mraković, M., Milanović, D., Prot, F. i Đurović, N. (1995): Školovanje stručnih kadrova za potrebe fitnessa, Zbornik radova savjetovanja "Fitness i sport", Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu, itd., 29-35
 31. Milanović, D. (1995): Trening snage mlađih dobnih kategorija”, Zbornik radova savjetovanja odbojkaških trenera, Pula, 36-49
 32. Milanović, D. (1995): Metodika treninga eksplozivne snage”, Zbornik radova savjetovanja odbojkaških trenera, Pula, 56-64
 33. Milanović, D. (1995) : The role of science and professional institutions in the development and establishment of the role of sport, Zbornik radova međunarodnog kongresa AIESEP, Wingate Institut, 219-222
 34. Milanović, D. i Čoh, M. (1996): Metodika treninga eksplozivne snage, U: Milanović D. i sur. "Fitness",  Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja ,Zagreb,  I47-I53
 35. Milanović, D.(1996): O metodici treninga mlađih dobnih kategorija. U: Milanović D. i sur. "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, , II34-II36
 36. Milanović, D. (1996):  Trening snage za djecu i mlade sportaše. U: Milanović D. i sur. :"Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, II.43-II.53
 37. Milanović, D. i Jukić, I. (1996): Uvjeti za trening i mjere sigurnosti u fitness centru. U: Milanović D. i sur. :"Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb,  IV1-IV7
 38. Milanović, D (1996): Fitness programi u vrhunskom sportu. U: Milanović D. i sur. "Fitness", Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja, Zagreb, III1-III13
 39. Milanović, D. (1996): Mogućnost primjene nekih trenažnih pomagala u kondicijskoj pripremi sportaša. U: Milanović D. i sur. "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja, Zagreb, IV13-IV18
 40. Jukić,I. i Milanović, D. (1996): Izbor i opis vježbi za razvoj pojedinih topoloških regija tijela, U: Milanović D. i sur. "Fitness",  Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, I40-I47
 41. Čoh, M. i Milanović, D. (1996): Stretching u sportskom treningu, U: Milanović D. i  sur. :"Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, III23-III30
 42. Milanović, D. Šimenc, Z. i Vuleta, D. (1996): Dijagnostika i analiza kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša, U: Milanović D. i sur.: "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, III90-III97
 43. Vuleta D., Milanović, D. i Šimenc Z. (1996): Opća i specifična priprema rukometaša, U: Milanović D. i sur.: "Fitness",  Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Zagreb , III97-III104
 44. Metikoš D., Mraković, M. i Milanović, D. (1996): O fitnessu, U: Milanović D. i sur.: "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb,I1-I4
 45. Ljubek M., Lovrić, Z. i Milanović, D. (1996): Fitness program za kajakaše i kanuiste, U: Milanović D. i sur.: "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja, Zagreb, III44 -III53
 46. Milanović, D. i Žugić, Z. (1996): Društveni status športa.  Zbornik radova 5. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture, Rovinj, 13-14
 47. Milanović, D., Jukić, I. i Dizdar, D. (1996): Dijagnostika funkcionalnih motoričkih sposobnosti kao kriterij za selekciju košarkaša, članova nacionalne selekcije u: Milanović D. i sur.: Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja Alpe-Jadran "Dijagnostika u športu", Rovinj, 118-122
 48. Milanović, D. i Heimer S. (1997): Dijagnostika treniranosti sportaša, U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb, 3-6.
 49. Milanović, D., Vuleta, D. i Šimenc, Z. (1997): Dijagnostika i analiza kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša i rukometašica, U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb,116-125.
 50. Milanović, D. (1997): Dijagnostika i analiza motoričkih sposobnosti atletičara - desetobojaca, U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Fakulteta za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, 143-146
 51. Milanović, D. (1997) Uloga znanstvenih i stručnih institucija u razvoju i afirmaciji sporta. Novinarstvo, sport i turizam, Hrvatsko komunikološko društvo, 134-136
 52. Milanović, D., Jukić, I. (1998) Korištenje sportsko-rekreacijskih centara za potrebe vrhunskih sportaša. Zbornik radova Znanstvenog skupa "Turizam i sport", Zagreb, 248, 251.
 53. Milanović, D. (1998) Strategija razvoja sporta u Hrvatskoj. Zbornik radova VII. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj, 19-26
 54. Milanović, D. (1997) Teorija treninga, Istraživanja i razvoj na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija – sadašnjost i budućnost", Dubrovnik 139 – 140
 55. Milanović D., Jukić, I. (1997) Measurement of anthropological charactristics of top basketball players. World Conference on Teaching, Coaching and Fitness, AIESEP, Singapore, 81-82
 56. Milanović, D., Milanović M., Lukenda Ž. (1999) Sportski trening kod djece. Zbornik radova "Sportska medicina kod djece i adolescenata", Varaždin, 1-8
 57. Milanović, D., Vuleta, D. (1999) Povezanost kondicijske, tehničke i taktičke pripreme u treningu rukometaša. Zbornik radova 22. seminara rukometnih trenera, Pula, 30-44
 58. Vuleta, D. Milanović, D. Jukić, I.(1999) Strategija školovanja sportskih trenera, Zbornik radova "Trener u suvremenom sportu", VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb, 1-12
 59. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D. (1999) Selekcija trenera. Zbornik radova "Trener u suvremenom sportu", VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb,  13-22
 60. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. (1999) Trener i znanost. Zbornik radova "Trener u suvremenom sportu", VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb, 39-44
 61. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D. (1999) Treneri  i drugi stručni kadrovi u sportu. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa "Hrvatski športski sabor", Zagreb, 45-55
 62. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. (1999) Znanstveno-istraživački rad u sportu, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa "Hrvatski športski sabor", Zagreb, 75-95
 63. Milanović, D. (1999) Dijagnostika u suvremenom trenažnom procesu, Zbornik radova "Trener i suvremena dijagnostika" VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb, 1-7
 64. Hraski, Ž, Milanović, D., Mejovšek, M. (1999) Kinematička analiza faze izbačaja koplja Zbornik radova "Trener i suvremena dijagnostika" VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb, 83-89
 65. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. (1999) Kadrovi u sportu, Zbornik radova VIII. ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj, 16-22
 66. Milanović, D. (1999) Povezanost kondicijske, tehničke i taktičke pripreme u procesu sportskog treninga, Dani sportske medicine Slovenije, Celje, 25-30
 67. Milanović, D. (2000) Strategija razvoja sporta u Hrvatskoj. Olimp, 4: 4-7
 68. Milanović, D. (2000) Sportski model za 21. stoljeće. Olimp, 5:8-11
 69. Milanović, D., S. Heimer, I. Jukić (2001). Programiranje opterećenja u sportu. Zbornik 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH. str. 16-23
 70. Milanović, D. (2000): Obremenitev in regreacija v programiranju treninga. Zbornik radova Dana sportske medicine Slovenije.
 1. Vuleta, D., Bo. Matković, D. Milanović, I. Matić: Uloga fakulteta za fizičku kulturu i Odjela za izobrazbu trenera Društvenog Veleučilišta u zagrebačkom sportu. U: Zbornik radova: Stanje i perspektiva zagrebačkog sporta i 10. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb (2001). 84-89.
 1. Milanović, D., M. Hrženjak, I. Jukić, S. Puhak, I. Varvodić, D. Vuleta, Z. Čustonja, L. Milanović, Z. Sekovanić, S. Šimek: Treneri i ostali stručni kadrovi u zagrebačkom sportu. U: Zbornik radova: Stanje i perspektiva zagrebačkog sporta i 10. Zagrebački sajam sporta i nautike.Zagreb (2001). 90-99.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Jandrić, B., Puhak, S., Šimek, S., Nakić, J., Milanović, L. (2001): Sportaši u zagrebačkom sportu. Zbornik radova stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, str. 49-59. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.
 1. Milanović, D., Hrženjak, M., Jukić, I., Puhak. S., Varvodić, I., Vuleta, D., Čustonja, Z., Milanović, L., Sekovanić, Z., Šimek, S. (2001): Treneri i ostali stručni kadrovi u zagrebačkom sportu. Zbornik radova stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, str. 90-99. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Varvodić, I., Antekolović, Lj., Belušić, H., Milanović, L., Nakić, J., Rukavina, D., Sekovanić, Z., Šimek, S. (2001): Tehnologija sportske pripreme zagrebačkih sportaša. Zbornik radova stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, str. 104-112. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.
 2. Milanović, D., Jukić, I., Mraković, M. (2001): Znanstveno-istraživački rad u zagrebačkom sportu. Zbornik radova stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, str. 125-130. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.
 3. Milanović, D. (2001). Status and perspectives of the sport development at the University of Zagreb, The 21st FISU/CESU Conference, Beijing, China, str. 82
 4. Jukić, I., D. Milanović, D. Vuleta: Preventivni kondicijski trening u rukometu. XXVI seminar za rukometne trenere, Pula 3.-7. siječnja 2002: 119-135.
 5. Vuleta, D., D. Milanović: Vrednovanje tehničko-taktičkih elemenata u odnosu na igračka mjesta u rukometu. XXVI seminar za rukometne trenere, Pula 3.-7. siječnja 2002: 187-205.
 6. Milanović, D., I. Jukić, R. Barić, D. Vuleta: Osnove motoričkog učenja u rukometu. XXVI seminar za rukometne trenere, Pula 3.-7. siječnja 2002: 125-135.
 7. Milanović, D., I. Jukić, D. Vuleta: Planiranje i programiranje u području sporta. U: Zbornik radova (ur. V. Findak) 11. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 22-26, lipnja 2002: 15-25.
 8. Jukić, I., Milanović, D. (2002). Proporcije različitih tipova programa kondicijskog treninga u dugoročnoj sportskoj pripremi u sportskim igrama.   Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj, 22-26.lipnja 2002. str.251-253.
 9. Milanović, D., Heimer, S., Jukić, I. i Vuleta, D.: Dopunski sadržaji sportske pripreme. U: Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa (ur. D. Milanović) 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike «Dopunski sadržaji sportske pripreme», Zagreb, 22.- 23. veljače 2002:3-15.
 10. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D., Komes, Z., Harasin, D. i Nakić, J.: Prevencijski kondicijski trening. U: Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa (ur. D. Milanović) 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike «Dopunski sadržaji sportske pripreme», Zagreb, 22.- 23. veljače 2002:22-28.
 11. Milanović, D. (2003). Znanost i kondicijska priprema. Kondicijski trening, 1(1), str. 66-68.
 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2003). Role of the sport profession and qualified personnel. Proceedings book of XVI European Sports Conference(Ed. S. Puhak, K. Kristić): Making sport attractive for all. September 24-26,.2003, Dubrovnik, Croatia (175-183). Ministry of Education and Sports of Republic of Croatia.
 2. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (2003). Training of sport coaches in Croatia. Proceedings book of XVI European Sports Conference (Ed. S. Puhak, K. Kristić): Making sport attractive for all. September 24-26,.2003, Dubrovnik, Croatia (211-215). Ministry of Education and Sports of Republic of Croatia
 3. Sertić, H., Milanović, D.,  Bartoluci, M. (2003). Role of research and professional institutions in development and promotion of Croatian sport. Proceedings book of XVI European Sports Conference (Ed. S. Puhak, K. Kristić): Making sport attractive for all. September 24-26,.2003, Dubrovnik, Croatia (225-229). Ministry of Education and Sports of Republic of Croatia
 4. Hrženjak, M., Milanović, D., Vuleta, D. (2003). The present state and perspectives of development of sports personnel in Zagreb. Proceedings book of XVI European Sports Conference (Ed. S. Puhak, K. Kristić): Making sport attractive for all. September 24-26,.2003, Dubrovnik, Croatia (235-241). Ministry of Education and Sports of Republic of Croatia.
 5. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S.(2003). Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 10-19.
 6. Jukić, I., Milanović, D., Metikoš, D. (2003). Struktura kondicijskog treninga. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 26-32.
 7. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2003). Integrativni pristup u modeliranju kondicijske, tehničke i taktičke pripreme sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 46-53.
 8. Harasin, D., Milanović, D. (2003). Bacanja kao oblik gibanja u kondicijskoj pripremi sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 224-228.
 9. Milanović, D., Harasin, D. (2003). Kondicijski trening atletičara bacača. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 321-328.
 10. Vuleta, D., Jukić, I., Milanović, D., Metikoš, D. (2003). Školovanje kondicijskih trenera. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 162-164.
 11. Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I. (2003). Kondicijska priprema rukometaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 491-500.
 12. Metikoš, D., Milanović, D., Prot, F., Jukić, I., Marković, G. (2003). Teorijske i metodičke osnove razvoja koordinacije. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 264-270.
 13. Mihačić, V., Sporiš, G., Jukić, I., Milanović, D., Ivanković, B., Komes, Z. (2003). Kondicijska priprema u nogometu. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 404-412.
 14. Rogulj, N., D. Vuleta, D. Milanović (2003): Modeliranje treninga brzinske izdržljivosti u vrhunskom rukometu. U: Zbornik  radova Međunarodnog znanstveno – stručnog skupa «Kondicijska  priprema sportaša», ZV.  Zagreb,511-513.
 15. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2003). Metode trenažnog rada u području sporta. Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske: Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije: V. Findak, ; K. Delija (ur.), Rovinj, 17. do 21. lipnja 2003. str. 25-36. Hrvatski kineziološki savez.
 16. Milanović, D., D. Vuleta, I. Gruić  (2003): Suvremene metode kondicijske pripreme rukometaša s posebnim osvrtom na pripremni period. U: Zbornik radova 27. seminara rukometnih trenera, Zagreb (u tisku).
 17. Jukić, I.,  Milanović, D.,  Marković, G.,  Šimek, S. (2004). Pretvarajući podražaji u kondicijskoj pripremi. Kondicijski trening 2 (2). 44-53.
 18. Milanović, D., I. Jukić, S. Šimek (2005). Informatizacija u području sporta. Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Informatizacija u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Hrvatski kineziološki savez, Rovinj, 21-25.06.2005. 25-37.
 19. Jukić, I.,  Milanović, D.,  Marković, G.,  Šimek, S. (2005). Pretvarajući kondicijski trening. U: Rađo, I., M. Hadžikadunić (Ur.), Zbornik naučnik i stručnih radova New Technologies in sport, Sarajevo, BiH. 180-182.
 20. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S., Bašić, M. (2005). Teorijske i metodičke osnove određivanja intervala odmora tijekom kondicijskog treninga. U: Milanović, D., I. Jukić, S. Šimek (Ur.). Zbornik radova 3. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2005 – Oporavak u sportu. Kineziološki fakultet, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. 43-68.
 21. Milanović , D., Vuleta, D., Jukić, I., Šimek, S. i Gruić, I. (2004): Dijagnostika treniranosti rukometaša u funkciji kondicijske pripreme. Zbornik radova XXVIII seminara trenera, Zagreb, 03.-06. siječnja 2004. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 26-51.
 22. Vuleta, D. i Milanović, D. (2004): Stupnjevito učenje i usavršavanje tehničko-taktičkih znanja u rukometu. Zbornik radova XXVIII seminara trenera, Zagreb, 03.-06. siječnja 2004. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 95-115.
 23. Vuleta, D. i Milanović, D.  (2005): Izobrazba rukometnih trenera u Hrvatskoj, Rukomet, revija za ljubitelje rukometa, Adriapublic, Rijeka, br.9, 25-28.
 24. Milanović, D. i Harasin, D. (2005.). Budućnost bacanja kugle: rotaciona ili linearna tehnika. U: Delija, K. (Ur.) Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 21. do 25. lipnja 2005. 323-327.
 25. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2006). Kvaliteta rada u sportu. U Findak, V. (Ur.) Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije». Rovinj, 20-24.06.2006., 35-47.
 26. Milanović, D., Jukić, I., Mišigoj-Duraković, M., Heimer, S., Šimek, S. (2006). Teorijske i metodičke osnove treninga djece sportaša. U Grgurić, J., Batinica, M. (Ur.) Zbornik radova XVIII. Simpozija socijalne pedijatrije «Sport i zdravlje djece i mladih», Vodice, 30.06.-01.07.2006., 12-18.
 27. Milanović, D., Milanović, M. (2006). Uloga i značenje obitelji i škole u razvoju djeteta sportaša. U Grgurić, J., Batinica, M. (Ur.) Zbornik radova XVIII. Simpozija socijalne pedijatrije «Sport i zdravlje djece i mladih», Vodice, 30.06.-01.07.2006., 75-77.
 28. Jukić, I., Marković, G., Milanović, D., Šimek, S., Gregov, C. (2006). Metodika i programiranje treninga u funkciji prevencije ozljeda u sportu. U Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.) Zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša «Prevencija ozljeda u sportu», Zagreb, 24-25. veljače, 2006., 83-104.
 29. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I., Milanović, L., Šimek, S. (2006). Neki čimbenici zlostavljanja djece u sportu. U Šeparović (ur.), Zbornik radova trećeg hrvatskog žrtvoslovnog kongresa „O žrtvama je riječ“ Zagreb: Hrvatsko žrtvoslovno društvo. 340-345.
 30. Milanović, D., Vuleta, D., Jukić, I., Šimek, S. (2005). Teorija i metodika treninga funkcionalnih sposobnosti u rukometu. U Matijević, M. (Ur.) Zbornik radova XXIX. Seminara rukometnih trenera, Zagreb, 06-09.01.2005., 29-52.
 31. Milanović, D., Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2005). Anaerobni trening rukometaša u dvoranskim uvjetima. U Matijević, M. (Ur.) Zbornik radova XXIX. Seminara rukometnih trenera, Zagreb, 06-09.01.2005., 22-28.
 32. Sertić, H., Segedi, I., Milanović, D. (2006). Diagnostics of anthropological status of Croatian judokas. In Cynarski, W.J., Kalina, R.M., Obodynski, K. (Eds.) Proceedings 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, Rzeszow (Poland), 22-24.09.2006., p. 78-79.
 33. Baić, M., Sertić, H., Milanović, D., Starosta, W., Cvetković, Č.. (2006). Diagnostics of physical abilities of wrestlers in Croatia. In Cynarski, W.J., Kalina, R.M., Obodynski, K. (Eds.) Proceedings 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, Rzeszow (Poland), 22-24.09.2006., p. 83.
 1. Vuleta, D., Milanović, D. (2008). Stupnjevito učenje i usavršavanje tehničko-taktičkih znanja u rukometu. Akademija 3 – list za promicanje kulture i športa, 30-37.
 1. Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. & Milanović, D. (2007). Mini handball in physical education curriculum for primary school children (Mini rukomet kao sadržaj nastave TZK u ranoj školskoj dobi). The 1st International Conference on Advances and Systems Research, Zadar, October 25. - 27. 2007. (elektroničko izdanje)
 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I. (2008). Stanje i perspektiva razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj. U: Neljak, B. (Ur.) Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Zbornik radova 17. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 24-28 lipnja, 2008, Poreč, 42-58.
 1. Vuleta, D., Gruić, I., Milanović, D. (2008). Modeliranje individualnog treninga u rukometu. Zbornik radova XXXII seminara trenera, Pula, 03.-06. siječnja 2008. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza. (u tisku/elektronsko izdanje).
 2.  Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Gregov, C., Sporiš, G. (2009). Performance analysis in sport games - methodological approach. In Hoeckelman, A., Brummund, M. (Eds.), Proceedings Book of 8th World Congress of Performance Analysis in Sport, Magdeburg, 2009 (pp.37-48), Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität.
 3.  Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Gregov, C. and Sporiš, G. (2009). Performance analysis in Sport Gamed - Methodological approach. In Anita Hökelmann, Kerstin Witte, Peter O'Donoghue (Eds.), World Congress of Performance Analysis of Sport VIII „Current trends in Performance Analysis“, (p.p. 24-33). Shaker Verlag, Aachen.
 4. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S., Vuleta, D. Gregov (2009). Methodology of research on transformational processes in sports: models, results, application. In: Starosta, W., Jevtić, B. (Eds.) Monography book of IASK: New ideas in fundamentals of human movement and sport science: current issue and perspective, 10th Sport Kinetics Conference, Belgrade 2007. 34-43.
 5. Jukić, I., Bok, D., Milanović, D. (2009). Klasični i modificirani (specifični-situacijski) energetski trening u sportskim igrama: stvarni zahtjevi i trenažna rješenja. Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša s glavnom temom Trening izdržljivosti“ Zagrebački velesajam i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 20. i 21. veljače, 2009., 48-59.
 6. Milanović, D., Šalaj, S. Jukić, I. (2009). Organizacijske i metodičke forme rada u sportu. U:  Neljak, B. (ur.). Zbornik radova „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 44-54.
 7. Šalaj, S. , Gregov, C. , Milanović, D. (2009). Žene u vrhunskom sportu. U: Gracin, F., Klobučar, B. (Ur.). Zbornik radova VIII. Konferencije o športu Alpe-Jadran, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009., 97-106.
 8. Milanović, D. , Jukić, I. , Mišigoj-Duraković, M. , Trošt Bobić, T. (2009). Obrazovanje kadrova za potrebe sporta na Poslijediplomskom doktorskom studiju kineziologije. U: Gracin, F., Klobučar, B. (Ur.). Zbornik radova VIII. Konferencije o športu Alpe-Jadran, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009., 350-361.
 9. Milanović, D. , Jukić, I., Vuleta, D., Trošt Bobić, T.  (2009). Obrazovanje kadrova za potrebe sporta na Poslijediplomskom specijalističkom studiju primijenjene kineziologije u sportu. U: Gracin, F., Klobučar, B. (Ur.). Zbornik radova VIII. Konferencije o športu Alpe-Jadran, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009., 362-372.
 10. Škegro, D., Čustonja, Z., Milanović, D. (2009). Sport kao sadržaj slobodnog vremena djece i mladih. U: Andrijašević, M. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 21.02.2009., 15-24.
 11. Milanović, D., Jukić, I., Šalaj, S. (2010). Individualizacija trenažnog procesa u sportu.  Zbornik radova ljetne škole kineziologa „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 36-48.
 12. Milanović, D., Čustonja, Z. i Jukić, I. (2010). Stručni kadrovi u sportu. U Nevenka Breslauer (ur.), Zbornik radova 1. hrvatskog znanstveno stručnog skupa o menadžmentu u turizmu i sportu „Stručni kadrovi u turizmu i sportu“, Sveti Martin na Muri, 18.-20. ožujka 2010. (str. 116-131). Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“, Gimnastički klub „Marijan Zadravec Macan“.
 13. Škegro, D., Milanović, D. i Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom sportu. U Mirna Andrijašević i Danijel Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“, Zagreb, veljača 2010. (str. 33-39). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 14. Milanović, Dragan (2010). Kondicijska priprema sportaša. U Mandica Sanković (ur.), Zbornik radova 14. sajma zdravlja, Vinkovci, 23.-25.04.2010. (str. 163-167). Grad Vinkovci: Projekt Vinkovci - zdravi grad.
 15. Čustonja, Z. i Milanović, D. (2010). Doping i neke etičke dileme. U 12. dani biotike na Medicinskom fakultetu, Okrugli stol „Etika i sport“, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010. (str. 7-9). Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 16. Milanović, D. i Čustonja, Z. (2010). Neki etički izazovi treninga djece u vrhunskom sportu. U 12. dani biotike na Medicinskom fakultetu, Okrugli stol „Etika i sport“, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010. (str. 16-18). Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 17. Milanović, D., Vuleta, D. i Šalaj, S. (2010). Planiranje i programiranje procesa poučavanja i vrednovanja tehničko-taktičkih znanja u rukometu. U XXXIV Središnji seminar trenera HRS-a, Pula, 07.-10.01.2010. (DVD 5). Zagreb: Hrvatski rukometni savez.
 18. Milanović, D., Čustonja, Z., Čustonja, H. (2011). Školski šport u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. U: I. Prskalo i D. Novak (ur.) Zbornik radova 6. kongresa FIEP-a Europe, Poreč, 18.-21. lipanj 2011. str.: 27-42.
 19. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Znanstveni aspekti sigurnosti u sportu. U: Z. Šeparović (ur.) Zbornik 5. žrtvoslovnog kongresa, Zagreb i Voćin 18-20 lipnja. str. 305-313. Zagreb: Hrvatsko žrvoslovno društvo.
 20. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I. (2010). Stručni kadrovi u sportu. U: N. Breslauer (ur.) Zbornik radova s hrvatskog znanstveno stručnog skupa o menadžmentu u turizmu i sportu. Čakovec. 116-131.
 21. Škegro, D., Milanović, D, Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom športu. U: Andrijašević, M. i Jurakić, D. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 27.02.2010.,
 22. Milanović, D., Šalaj, S. i Gregov, C (2012). Intenzifikacija radnog opterećenja u sportu. U Findak, V. (ur.) Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske "Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".Poreč, 26.-30. lipnja 2012. 33-44. (plenarno predavanje, objavljeni rad,stručni).
 23. Škegro, D., Milanović, D. i  Sporiš (2012). Performance analysis in sport. 4th International scientific conference „Contemporary Kinesiology“ Split,  August  24 – 26, 2012., Faculty of Kinesiology, Unversity of Split, Croatia Proceedings book, 230-239.
 24. Čustonja, Z., Milanović, D. i Škegro, D. (2012). Odgojni potencijali sporta // Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije / Andrijašević, Mirna ; Jurakić, Danijel (ur.). Križevci : Sveučilište u Zagrebu Kineziološki Fakultet, 2012. 167-173.
 25. Golem, J., Milanović, D. (2013.). Model kondicijske pripreme vrhunskih jedriličara u godišnjem ciklusu. Kondicijski trening, 11 (1), str. 41 - 51.
 26. Perinović, M., Milanović, D. (2013.). Plan i program treninga u preponskom jahanju. Kondicijski trening, 11 (1), str. 52 - 62.
 27. Milanović, D., Šalaj, S. and Čustonja. Z. (2013). Izvannastavne sportske aktivnosti učenika srednjih škola: specifičnosti treninga i natjecanja u školskom sportu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa. Poreč 2013, (pp. 34-42). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 28.  Milanović, D., Šalaj, S. (2015). Nove tehnologije rada u vrhunskom sportu. U. V. Findak (ur.), Zbornik radova 24. Ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 30. lipnja - 02. srpnja 2015. (Str. 34-44). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 29. Milanović, D., Čustonja, Z. I Hrženjak, M. (2016) Sport u razvitku hrvatskoga društva. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 24. Ljetne škole kineziologa RH. (Str. 41-50. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 30. Čustonja, Z., Milanović, D. i Šalaj, S. (2017) Kineziološke kompetencije u području sporta. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 26. Ljetne škole kineziologa RH (str. 38-52). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 31. Milan Čoh, Vesna Babić, Danijela Grgić, Dragan Milanović (2018). Kako prepoznati djecu talentiranu za sport . U V. Babić (ur.), Zbornik radova 27. Ljetne škole kineziologa. Poreč 2017, str. 618-625. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 32. Neven Šavora, Miro Hrženjak, Dragan Milanović (2019) Razvojni programi Hrvatskog olimpijskog odbora kao odgovor na izazove današnjeg sporta . U V. Babić (ur.), Zbornik radova 28. Ljetne škole kineziologa. Zadar 2019, str. 50-56 Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 

 

Profesionalni interesi i članstva

FUNKCIJE I ČLANSTVA

U periodu od 1989. do 1993. obnašao je funkciju prodekana za znanost i nastavu, a od 1993. do 1997. obnašao je funkciju dekana Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Funkciju prorektora za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu obnaša od 1998. do 2002. godine, a trenutno obnaša funkciju rektora Društvenog Veleučilišta.

Sudjeluje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora te u radu Zagrebačkog športskog saveza i Zagrebačkog atletskog saveza. Član je prosvjetnog vijeća Ministarstva prosvjete i športa RH. Član je više međunarodnih asocijacija iz područja kineziologije i sporta.

Izabrani projekti

U posljednjih desetak godina vodio je znanstvene projekte financirane od znanstvenih institucija Republike Hrvatske. Trenutačno je voditelj znanstvenog projekta br. 034-0342610-2609 «Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja» koje financira MZOŠ.

Povijest zaposlenja

Zaposlenje:

Od 1972. godine radi na Fakultetu za fizičku kulturu u svojstvu asistenta na predmetu Atletika na katedri za monostrukturalna gibanja.

1985. godine izabran za docenta za predmete Teorija treninga i Atletika na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu.

1991. godine izabran je za izvanrednog profesora za predmete Teorija treninga i Atletika.

1997 izabran za redovitog profesora za predmet Teorija treninga i Atletika na istom Fakultetu gdje radi i danas.

2002. godine izbran je za redovitog profesora u trajnom zvanju za predmet Teorija treninga.