Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće tijelo je upravljanja i stručno tijelo Fakulteta za pitanja znanstvenog, znanstveno-nastavnog i stručnog rada, a čine ga svi zaposlenici Fakulteta u znanstvenonastavnim zvanjima, predstavnici nastavnika izabranih u odgovarajuća nastavna zvanja, predstavnici zaposlenika izabranih u odgovarajuća suradnička zvanja te predstavnici

studenata.

Fakultetsko vijeće:

− donosi Statut Fakulteta;

− bira dekana i prodekane Fakulteta, predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera, njegove pomoćnike kao i predstojnika Instituta za kineziologiju te odlučuje o njihovu prijevremenom razrješenju;

− usvaja, na prijedlog dekana Fakulteta, proračun i završni račun Fakulteta;

− donosi, uz suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu;

− donosi pravilnike o ustroju i izvedbi svih sveučilišnih i stručnih studija;

− donosi Pravilnik o izborima i dopunske kriterije za izbor nastavnika i suradnika u znanstvenom polju kineziologije i druge opće akte koji su Zakonom, Statutom Kineziološkog fakulteta i drugim općim aktima stavljeni u nadležnost Vijeća;

− donosi Kodeks nastavničke etike;

− pokreće postupak donošenja studijskih programa, znanstvenih i stručnih projekata te brine o njihovoj provedbi, daje i mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa, u cjelini ili u dijelovima, iz područja svog djelovanja;

− donosi izvedbeni plan nastave za sve sveučilišne studijske programe;

− vodi brigu o osiguranju kvalitete studija te znanstvenog i stručnog rada;

− provodi izbore za zamjenika predstavnika Fakulteta u Senatu, kao i za predstavnike Fakulteta u Vijeću područja i njihove zamjenike;

− pokreće i provodi postupke izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Kineziološkog fakulteta;

− imenuje voditelja studija, kao i nositelje modula na poslijediplomskom doktorskom studiju, odnosno na specijalističkom poslijediplomskom studiju;

− imenuje voditelja studija i koordinatore zajedničkih semestara na stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera;

− imenuje nositelje predmeta na svim razinama sveučilišnog i stručnog studija, kao i na tečajevima za stručno osposobljavanje kadrova;

− imenuje vanjske suradnike koji sudjeluju u izvođenju nastave na Fakultetu;

− imenuje mentore studentima i povjerenstva u postupku stjecanja magisterija i doktorata znanosti;

− osigurava uvjete za slobodnu inicijativu pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima;

− daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji kojima se u ime i za račun Fakulteta preuzimaju obveze iznad vrijednosti utvrđenih Statutom Kineziološkog fakulteta;

− razmatra godišnje izvješće o dekanovu radu i odlučuje o njegovu prihvaćanju;

− donosi odluku o produljenju radnog odnosa nastavnicima Fakulteta;

− imenuje članove povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za upis pristupnika na redoviti sveučilišni studij kineziologije;

− obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Kineziološkog fakulteta.

 

Fakultetsko vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga rada na sjednicama. Dekan saziva sjednice Fakultetskog vijeća prema potrebi. Dekan je dužan sazvati sjednicu Vijeća kada to pisano, s prijedlogom dnevnog reda, zatraži neki od zavoda, najmanje 1/4 članova Vijeća, odnosno suglasno predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću. Ukoliko dekan ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od primitka zahtjeva za njezino sazivanje, predlagači je mogu sazvati sami.

Poziv s prijedlogom dnevnoga reda i materijalima za sjednicu Vijeća dostavlja se svim članovima Fakultetskog vijeća elektroničkim putem, u pravilu najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. O svim pitanjima o kojima će se raspravljati na sjednici Fakultetskog vijeća predstojnici zavoda dužni su provesti prethodnu raspravu unutar zavoda radi

zauzimanja stavova o pojedinom pitanju. Stavove zavoda na sjednici Fakultetskog vijeća iznosi, u pravilu, predstojnik zavoda. Svaki član Fakultetskog vijeća koji se ne slaže sa zauzetim stavom svog zavoda može na sjednici Vijeća iznijeti svoje izdvojeno mišljenje i tražiti da se ono unese u zapisnik.


Članovi fakultetskog vijeća
REDOVITI  PROFESORI
 1. dr. sc. Ljubomir Antekolović
 2. dr. sc. Mirna Andrijašević (T)
 3. dr. sc. Vesna Babić (T)
 4. dr. sc. Renata Barić
 5. dr. sc. Dražan Dizdar (T)
 6. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić (T)
 7. dr. sc. Saša Janković
 8. dr. sc. Igor Jukić (T)
 9. dr. sc. Damir Knjaz
 10. dr. sc. Goran Leko
 11. dr. sc. Nenad Marelić (T)
 12. dr. sc. Goran Marković
 13. dr. sc. Bojan Matković (T)
 14. dr. sc. Branka Matković (T)
 15. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković (T)
 16. dr. sc. Lana Ružić (T)
 17. dr. sc. Hrvoje Sertić (T)
 18. dr. sc. Goran Sporiš
 19. dr. sc. Dinko Vuleta (T)
 20. dr. sc. Kamenka Živčić

 

IZVANREDNI PROFESORI
 1. dr. sc. Mario Baić
 2. dr. sc. Petar Barbaros
 3. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski
 4. dr. sc. Tomislav Đurković
 5. dr. sc. Dražen Harasin
 6. dr. sc. Maja Horvatin
 7. dr. sc. Željko Hraski
 8. dr. sc. Danijel Jurakić
 9. dr.sc. Mario Kasović 
 10. dr. sc. Tomislav Krističević
 11. dr. sc. Pavle Mikulić
 12. dr. sc. Luka Milanović
 13. dr. sc. Lidija Petrinović
 14. dr. sc. Nikola Prlenda
 15. dr. sc. Marija Rakovac
 16. dr.sc.Maroje Sorić
 17. dr.sc.Ivan Segedi 
 18. dr. sc. Davor Šentija
 19. dr. sc. Sanela Škorić
 20. dr.sc. Sanja Šalaj 
 21. dr. sc. Jadranka Vlašić

 

DOCENTI

 1. dr. sc. Marijo Baković
 2. dr. sc. Valentin Barišić
 3. dr. sc. Sunčica Bartoluci
 4. dr. sc. Daniel Bok
 5. dr. sc. Zrinko Čustonja
 6.  dr. sc. Cvita Gregov
 7. dr. sc. Dajana Karaula
 8. dr. sc. Josipa Nakić
 9. dr. sc. Dario Novak 
 10. dr. sc. Katarina Ohnjec
 11. dr. sc. Darija Omrčen
 12. dr. sc. Hrvoje Podnar
 13. dr. sc. Josipa Radaš
 14. dr. sc. Tomica Rešetar
 15. dr. sc. Tomislav Rupčić
 16. dr. sc. Klara Šiljeg
 17. dr. sc. Dario Škegro
 18. dr. sc. Drena Trkulja Petković
 19. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić
 20. dr. sc. Goran Vrgoč
 21. dr. sc. Vlatko Vučetić
 22. dr. sc. Saša Vuk

 

PREDSTAVNICI NASTAVNIKA I SURADNIKA

 1. dr. sc. Asim Bradić
 2. zamjena: Ivan Mikulić
 3. dr. sc. Ivan Krakan (zamjena: Damir Pekas)
 4. dr. sc. Marijo Možnik 

 

PREDSTAVNICI STUDENATA

 1. Martin Stojčević (zamjena: Antonio Pilat)
 2. Anja Topolovec (zamjena: Antonio Jurić)
 3. Antun Čičak (zamjena: Matej Blažević)
 4. Mislav Lulić (zamjena: Dominik Pastuhović)
 5. Lara Đuzel (zamjena: Ivan Starčević)
 6. Paula Spretnjak (zamjena: Matea Šostarić)
 7. Roberta Basić (zamjena: Ana Koštan)
 8. Ivan Bon (zamjena: Matea Očić)
 9. Franko Perinić (zamjena: Ivan Pavlić)
 10. Siniša Đipalo (zamjena: Patrik Bjelanović)
 11. Martina Dadić (zamjena:Goran Beloglavec)
 12. Ina Duraković (zamjena: Elizabeta Crnković)