Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće tijelo je upravljanja i stručno tijelo Fakulteta za pitanja znanstvenog, znanstveno-nastavnog i stručnog rada, a čine ga svi zaposlenici Fakulteta u znanstvenonastavnim zvanjima, predstavnici nastavnika izabranih u odgovarajuća nastavna zvanja, predstavnici zaposlenika izabranih u odgovarajuća suradnička zvanja te predstavnici

studenata.

Fakultetsko vijeće:

− donosi Statut Fakulteta;

− bira dekana i prodekane Fakulteta, predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera, njegove pomoćnike kao i predstojnika Instituta za kineziologiju te odlučuje o njihovu prijevremenom razrješenju;

− usvaja, na prijedlog dekana Fakulteta, proračun i završni račun Fakulteta;

− donosi, uz suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu;

− donosi pravilnike o ustroju i izvedbi svih sveučilišnih i stručnih studija;

− donosi Pravilnik o izborima i dopunske kriterije za izbor nastavnika i suradnika u znanstvenom polju kineziologije i druge opće akte koji su Zakonom, Statutom Kineziološkog fakulteta i drugim općim aktima stavljeni u nadležnost Vijeća;

− donosi Kodeks nastavničke etike;

− pokreće postupak donošenja studijskih programa, znanstvenih i stručnih projekata te brine o njihovoj provedbi, daje i mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa, u cjelini ili u dijelovima, iz područja svog djelovanja;

− donosi izvedbeni plan nastave za sve sveučilišne studijske programe;

− vodi brigu o osiguranju kvalitete studija te znanstvenog i stručnog rada;

− provodi izbore za zamjenika predstavnika Fakulteta u Senatu, kao i za predstavnike Fakulteta u Vijeću područja i njihove zamjenike;

− pokreće i provodi postupke izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Kineziološkog fakulteta;

− imenuje voditelja studija, kao i nositelje modula na poslijediplomskom doktorskom studiju, odnosno na specijalističkom poslijediplomskom studiju;

− imenuje voditelja studija i koordinatore zajedničkih semestara na stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera;

− imenuje nositelje predmeta na svim razinama sveučilišnog i stručnog studija, kao i na tečajevima za stručno osposobljavanje kadrova;

− imenuje vanjske suradnike koji sudjeluju u izvođenju nastave na Fakultetu;

− imenuje mentore studentima i povjerenstva u postupku stjecanja magisterija i doktorata znanosti;

− osigurava uvjete za slobodnu inicijativu pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima;

− daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji kojima se u ime i za račun Fakulteta preuzimaju obveze iznad vrijednosti utvrđenih Statutom Kineziološkog fakulteta;

− razmatra godišnje izvješće o dekanovu radu i odlučuje o njegovu prihvaćanju;

− donosi odluku o produljenju radnog odnosa nastavnicima Fakulteta;

− imenuje članove povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za upis pristupnika na redoviti sveučilišni studij kineziologije;

− obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Kineziološkog fakulteta.

 

Fakultetsko vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga rada na sjednicama. Dekan saziva sjednice Fakultetskog vijeća prema potrebi. Dekan je dužan sazvati sjednicu Vijeća kada to pisano, s prijedlogom dnevnog reda, zatraži neki od zavoda, najmanje 1/4 članova Vijeća, odnosno suglasno predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću. Ukoliko dekan ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od primitka zahtjeva za njezino sazivanje, predlagači je mogu sazvati sami.

Poziv s prijedlogom dnevnoga reda i materijalima za sjednicu Vijeća dostavlja se svim članovima Fakultetskog vijeća elektroničkim putem, u pravilu najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. O svim pitanjima o kojima će se raspravljati na sjednici Fakultetskog vijeća predstojnici zavoda dužni su provesti prethodnu raspravu unutar zavoda radi

zauzimanja stavova o pojedinom pitanju. Stavove zavoda na sjednici Fakultetskog vijeća iznosi, u pravilu, predstojnik zavoda. Svaki član Fakultetskog vijeća koji se ne slaže sa zauzetim stavom svog zavoda može na sjednici Vijeća iznijeti svoje izdvojeno mišljenje i tražiti da se ono unese u zapisnik.


Članovi fakultetskog vijeća
REDOVITI  PROFESORI
 1. dr. sc. Ljubomir Antekolović
 2. dr. sc. Mirna Andrijašević (T)
 3. dr. sc. Mario Baić
 4. dr. sc. Vesna Babić (T)
 5. dr. sc. Renata Barić
 6. dr. sc. Dražan Dizdar (T)
 7. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić (T)
 8. dr. sc. Željko Hraski
 9. dr. sc. Saša Janković
 10. dr. sc. Igor Jukić (T)
 11. dr. sc. Damir Knjaz
 12. dr. sc. Mario Kasović
 13. dr. sc. Goran Leko
 14. dr. sc. Nenad Marelić (T)
 15. dr. sc. Goran Marković
 16. dr. sc. Bojan Matković (T)
 17. dr. sc. Branka Matković (T)
 18. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković (T)
 19. dr. sc. Lana Ružić (T)
 20. dr. sc. Hrvoje Sertić (T)
 21. dr. sc. Goran Sporiš
 22. dr. sc. Dinko Vuleta (T)
 23. dr. sc. Kamenka Živčić

 

IZVANREDNI PROFESORI
 1. dr. sc. Petar Barbaros
 2. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski
 3. dr. sc. Tomislav Đurković
 4. dr. sc. Dražen Harasin
 5. dr. sc. Maja Horvatin
 6. dr. sc. Danijel Jurakić 
 7. dr. sc. Tomislav Krističević
 8. dr. sc. Pavle Mikulić
 9. dr. sc. Luka Milanović
 10. dr. sc. Lidija Petrinović
 11. dr. sc. Nikola Prlenda
 12. dr. sc. Marija Rakovac
 13. dr.sc. Maroje Sorić
 14. dr.sc. Ivan Segedi 
 15. dr. sc. Davor Šentija
 16. dr. sc. Sanela Škorić
 17. dr.sc. Sanja Šalaj 
 18. dr. sc. Jadranka Vlašić

 

DOCENTI

 1. dr. sc. Marijo Baković
 2. dr. sc. Valentin Barišić
 3. dr. sc. Sunčica Bartoluci
 4. dr. sc. Daniel Bok
 5. dr. sc. Zrinko Čustonja
 6.  dr. sc. Cvita Gregov
 7. dr. sc. Dajana Karaula
 8. dr. sc. Ivan Krakan
 9. dr. sc. Josipa Nakić
 10. dr. sc. Dario Novak 
 11. dr. sc. Marijo Možnik
 12. dr. sc. Katarina Ohnjec
 13. dr. sc. Darija Omrčen
 14. dr. sc. Hrvoje Podnar
 15. dr. sc. Josipa Radaš
 16. dr. sc. Tomica Rešetar
 17. dr. sc. Tomislav Rupčić
 18. dr. sc. Klara Šiljeg
 19. dr. sc. Dario Škegro
 20. dr. sc. Drena Trkulja Petković
 21. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić
 22. dr. sc. Goran Vrgoč
 23. dr. sc. Vlatko Vučetić
 24. dr. sc. Saša Vuk

 

PREDSTAVNICI NASTAVNIKA I SURADNIKA

 1. dr. sc. Asim Bradić
 2. Ivan Mikulić
 3. dr. sc. Damir Pekas

 

PREDSTAVNICI STUDENATA

 1. Martin Stojčević (zamjena: Antonio Pilat)
 2. Anja Topolovec (zamjena: Antonio Jurić)
 3. Antun Čičak (zamjena: Matej Blažević)
 4. Mislav Lulić (zamjena: Dominik Pastuhović)
 5. Lara Đuzel (zamjena: Ivan Starčević)
 6. Paula Spretnjak (zamjena: Matea Šostarić)
 7. Roberta Basić (zamjena: Ana Koštan)
 8. Ivan Bon (zamjena: Matea Očić)
 9. Franko Perinić (zamjena: Ivan Pavlić)
 10. Siniša Đipalo (zamjena: Patrik Bjelanović)
 11. Martina Dadić (zamjena: Goran Beloglavec)
 12. Ina Duraković (zamjena: Elizabeta Crnković)