Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće tijelo je upravljanja i stručno tijelo Fakulteta za pitanja znanstvenog, znanstveno-nastavnog i stručnog rada, a čine ga svi zaposlenici Fakulteta u znanstvenonastavnim zvanjima, predstavnici nastavnika izabranih u odgovarajuća nastavna zvanja, predstavnici zaposlenika izabranih u odgovarajuća suradnička zvanja te predstavnici

studenata.

Fakultetsko vijeće:

− donosi Statut Fakulteta;

− bira dekana i prodekane Fakulteta, predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera, njegove pomoćnike kao i predstojnika Instituta za kineziologiju te odlučuje o njihovu prijevremenom razrješenju;

− usvaja, na prijedlog dekana Fakulteta, proračun i završni račun Fakulteta;

− donosi, uz suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu;

− donosi pravilnike o ustroju i izvedbi svih sveučilišnih i stručnih studija;

− donosi Pravilnik o izborima i dopunske kriterije za izbor nastavnika i suradnika u znanstvenom polju kineziologije i druge opće akte koji su Zakonom, Statutom Kineziološkog fakulteta i drugim općim aktima stavljeni u nadležnost Vijeća;

− donosi Kodeks nastavničke etike;

− pokreće postupak donošenja studijskih programa, znanstvenih i stručnih projekata te brine o njihovoj provedbi, daje i mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa, u cjelini ili u dijelovima, iz područja svog djelovanja;

− donosi izvedbeni plan nastave za sve sveučilišne studijske programe;

− vodi brigu o osiguranju kvalitete studija te znanstvenog i stručnog rada;

− provodi izbore za zamjenika predstavnika Fakulteta u Senatu, kao i za predstavnike Fakulteta u Vijeću područja i njihove zamjenike;

− pokreće i provodi postupke izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Kineziološkog fakulteta;

− imenuje voditelja studija, kao i nositelje modula na poslijediplomskom doktorskom studiju, odnosno na specijalističkom poslijediplomskom studiju;

− imenuje voditelja studija i koordinatore zajedničkih semestara na stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera;

− imenuje nositelje predmeta na svim razinama sveučilišnog i stručnog studija, kao i na tečajevima za stručno osposobljavanje kadrova;

− imenuje vanjske suradnike koji sudjeluju u izvođenju nastave na Fakultetu;

− imenuje mentore studentima i povjerenstva u postupku stjecanja magisterija i doktorata znanosti;

− osigurava uvjete za slobodnu inicijativu pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima;

− daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji kojima se u ime i za račun Fakulteta preuzimaju obveze iznad vrijednosti utvrđenih Statutom Kineziološkog fakulteta;

− razmatra godišnje izvješće o dekanovu radu i odlučuje o njegovu prihvaćanju;

− donosi odluku o produljenju radnog odnosa nastavnicima Fakulteta;

− imenuje članove povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za upis pristupnika na redoviti sveučilišni studij kineziologije;

− obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Kineziološkog fakulteta.

 

Fakultetsko vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga rada na sjednicama. Dekan saziva sjednice Fakultetskog vijeća prema potrebi. Dekan je dužan sazvati sjednicu Vijeća kada to pisano, s prijedlogom dnevnog reda, zatraži neki od zavoda, najmanje 1/4 članova Vijeća, odnosno suglasno predstavnici studenata u Fakultetskom vijeću. Ukoliko dekan ne sazove sjednicu u roku od 8 dana od primitka zahtjeva za njezino sazivanje, predlagači je mogu sazvati sami.

Poziv s prijedlogom dnevnoga reda i materijalima za sjednicu Vijeća dostavlja se svim članovima Fakultetskog vijeća elektroničkim putem, u pravilu najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. O svim pitanjima o kojima će se raspravljati na sjednici Fakultetskog vijeća predstojnici zavoda dužni su provesti prethodnu raspravu unutar zavoda radi

zauzimanja stavova o pojedinom pitanju. Stavove zavoda na sjednici Fakultetskog vijeća iznosi, u pravilu, predstojnik zavoda. Svaki član Fakultetskog vijeća koji se ne slaže sa zauzetim stavom svog zavoda može na sjednici Vijeća iznijeti svoje izdvojeno mišljenje i tražiti da se ono unese u zapisnik.


Članovi fakultetskog vijeća
REDOVITI  PROFESORI
 1. dr. sc. Ljubomir Antekolović
 2. dr. sc. Vesna Babić (T)
 3. dr. sc. Mario Baić
 4. dr. sc. Renata Barić
 5. dr. sc. Dražan Dizdar (T)
 6. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić (T)
 7. dr. sc. Željko Hraski
 8. dr. sc. Saša Janković
 9. dr. sc. Igor Jukić (T)
 10. dr. sc. Mario Kasović
 11. dr. sc. Damir Knjaz (T)
 12. dr. sc. Goran Leko
 13. dr. sc. Nenad Marelić (T)
 14. dr. sc. Goran Marković
 15. dr. sc. Bojan Matković (T)
 16. dr. sc. Pavle Mikulić
 17. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković (T)
 18. dr. sc. Lana Ružić Švegl (T)
 19. dr. sc. Hrvoje Sertić (T)
 20. dr. sc. Goran Sporiš
 21. dr. sc. Kamenka Živčić

 

IZVANREDNI PROFESORI
 1. dr. sc. Petar Barbaros
 2. dr. sc. Valentin Barišić
 3. dr. sc. Sunčica Bartoluci
 4. dr. sc. Daniel Bok
 5. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski
 6. dr. sc. Zrinko Čustonja
 7. dr. sc. Cvita Gregov
 8. dr. sc. Dražen Harasin
 9. dr. sc. Tomislav Đurković
 10. dr. sc. Dražen Harasin
 11. dr. sc. Maja Horvatin
 12. dr. sc. Danijel Jurakić 
 13. dr. sc. Tomislav Krističević
 14. dr. sc. Luka Milanović
 15. dr. sc. Josipa Nakić
 16. dr. sc. Katarina Ohnjec
 17. dr. sc. Darija Omrčen
 18. dr. sc. Lidija Petrinović
 19. dr. sc. Nikola Prlenda
 20. dr. sc. Marija Rakovac
 21. Tomislav Rešetar
 22. dr. sc. Tomislav Rupčić
 23. dr.sc. Ivan Segedi 
 24. dr.sc. Maroje Sorić
 25. dr.sc. Sanja Šalaj 
 26. dr. sc. Davor Šentija
 27. dr. sc. Dario Škegro
 28. dr. sc. Sanela Škorić
 29. dr. sc. Drena Trkulja Petković
 30. dr. sc. Tatajana Trošt Bobić
 31. dr. sc. Jadranka Vlašić
 32. dr. sc. Vlatko Vučetić
 33. dr. sc. Saša Vuk
 34. dr. sc. Dajana Zoretić

 

DOCENTI

 1. dr. sc. Marijo Baković
 2. dr. sc. Maja Cigrovski Berković
 3. dr. sc. Igor Gruić
 4. dr. sc. Ivan Krakan
 5. dr. sc. Marijo Možnik
 6. dr. sc. Dario Novak 
 7. dr. sc. Hrvoje Podnar
 8. dr. sc. Josipa Radaš
 9. dr. sc. Klara Šiljeg
 10. dr. sc. Goran Vrgoč

 

PREDSTAVNICI NASTAVNIKA I SURADNIKA

 1. dr. sc. Asim Bradić (zamjena dr. sc. Marin Dadić)
 2. dr. sc. Damir Pekas (zamjena Jere Gulin mag. cin.)
 3. dr. sc. Igor Gruić (Zlatan Bilić, mag. cin.)
 4. dr. sc. Lucija Milčić (Rebeka Prosoli, mag. psych.)
 5. dr. sc. Darko Katović (zamjena dr. sc. Tihana Nemčić)

 

PREDSTAVNICI STUDENATA

 1. Roberta Basić (zamjena: Ana Koštan)
 2. Donat Pantalon (zamjena: Antonio Franov)
 3. Franko Perinić (zamjena: Ivan Pavlić)
 4. Siniša Đipalo (zamjena: Ina Duraković)
 5. Marko Zeljko (zamjena: Minea Matić)
 6. Ivan Hudiček (zamjena: Luka Tičak)
 7. Ivan Brkljačić (zamjena: Josip Jularić)