Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Prodekani

Dekana u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuju, a u njegovoj nazočnosti pomažu mu u radu, prodekani, i to:

  • prodekan za međunarodnu suradnju i znanost, u svezi s realizacijom znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta;
  • prodekanica za nastavu i studentska pitanja, u svezi s realizacijom studijskih programa na svim razinama studija te brigom o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti studenata;
  • prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete
  • prodekan za stručne studije

Po jednog prodekana za svako od gore navedenih područja bira neposredno, na prijedlog novoizabranoga dekana, Fakultetsko vijeće, tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća. Na prijedlog dekana, Fakultetsko vijeće može u pojedinom mandatnom razdoblju izabrati prodekana i za neka druga pitanja iz djelatnosti Fakulteta (prodekan za međunarodnu suradnju i sl.), a isto tako dekan Fakulteta može, ovisno o svojim stručnim kvalifikacijama, sposobnostima, osobnom afinitetu i drugim relevantnim činjenicama, predložiti Fakultetskom vijeću da se u određenom mandatnom razdoblju prodekan za pojedina pitanja ne bira već da on sam obavlja poslove prodekana koji nije izabran, pri čemu dekan može odustati od izbora najviše jednog prodekana.

  • doc. dr. sc. Dajana Zoretić, prodekanica za nastavu i studente
  • izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić, prodekan za međunarodnu suradnju i znanost
  • izv. prof. dr. sc. Ivan Segedi, prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete
  • izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković, prodekan za stručne studije

 

Prodekanica za nastavu i studente

doc. dr. sc. Dajana Zoretić, prodekanica za nastavu i studente

e-adresa: dajana.zoretic(at)kif.unizg.hr

 

Prodekan za međunarodnu suradnju i znanost

izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić, prodekan za međunarodnu suradnju i znanost

e-adresa: tomislav.rupcic(at)kif.unizg.hr
 

Prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete

izv. prof. dr. sc. Ivan Segedi, prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete

e-adresa: ivan.segedi(at)kif.unizg.hr

 

Prodekan za stručne studije

izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković, prodekan za stučne studije

e-adresa: tomislav.djurkovic(at)kif.unizg.hr