Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća

Dekanu Fakulteta pomažu u radu, osim Dekanskoga kolegija, i druga stalna ili povremena tijela koja dekan osniva prema potrebi, a radi odlučivanja u određenim slučajevima o pojedinačnim pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika i studenata Fakulteta, obavljanja određenih stručnih poslova, proučavanja, pripreme i stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga dekanova rada. Sastav, djelokrug i način rada povjerenstava utvrđuju se odlukom o njihovu osnivanju.

 

Radi proučavanja pojedinih pitanja i stručne pripreme prijedloga odluka, odnosno radi samostalnog odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada Fakultetskog vijeća, Vijeće može osnovati stalna i povremena stručna povjerenstva.

 

Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća jesu:

− Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja,

− Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku,

− Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom,

− Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika,

− Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost,

− Povjerenstvo za diplomske radove studenata,

− Povjerenstvo za kadrovska pitanja,

− Povjerenstvo za normativnu djelatnost,

− Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja.

 

Fakultetsko vijeće može, prema potrebi, osnovati i druga stalna stručna povjerenstva kao i druga stalna tijela Fakultetskog vijeća, a čiji se sastav, djelokrug i način rada utvrđuje odlukom o njihovu osnivanju i drugim općim aktima Fakulteta.

 

Na Fakultetu se osniva i Etičko povjerenstvo koje provodi postupak utvrđivanja odgovornosti nastavnika, suradnika i znanstvenika Fakulteta za povrede Kodeksa nastavničke etike, zatim Povjerenstvo za praćenje primjene Pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika te Stegovni i Viši stegovni sud za studente koji provodi stegovne postupke pokrenute protiv studenata zbog sumnje na počinjenje stegovnih prijestupa.


Članovi stalnih povjerenstva Fakultetskog vijeća

1. Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV RUPČIĆ, prodekan za međunarodnu suradnju i znanost, predsjednik
 2. doc. dr. sc. DARIO NOVAK, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. GORAN SPORIŠ, član
 4. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, član
 5. doc. dr. sc. DANIEL BOK, član
 6. izv. prof. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 7. prof. dr. sc. MARIO KASOVIĆ, član

      pridruženi član: ANJA TOPOLOVEC, predstavnik studenata

   

2. Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja

 1. doc. dr. sc. DAJANA KARAULA, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednice
 3. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 4. izv. prof. dr. sc. IVAN SEGEDI, član
 5. doc. dr. sc. MARIJO BAKOVIĆ, član
 6. izv.prof. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 7. izv.prof. dr. sc. SUNČICA BARTOLUCI, član
 8. izv. prof. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI, član
 9. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, član
 10. doc. dr. sc. VLATKO VUČETIĆ, član
 11. doc. dr. sc. IGOR GRUIĆ, član
 12. ANJA TOPOLOVEC, predstavnik studenata, član (zamjena: FILIP MILOŠEVIĆ)

   Pridruženi članovi Povjerenstva za nastavu i studente:

 1. svi imenovani koordinatori (voditelji) studijskih godina na IPDSSK i redovitom PSSIT
 2. Tomislav Pavković (tajnik Fakulteta),  Ana Crnjak(voditeljica Studentske referade), Ivana Degirmendžić, Đurđica Kamenarić, Stipe Gorenjak (ISVU koordinator)

   

3. Povjerenstvo za kadrovska pitanja

 1. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, dekan Fakulteta, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ , zamjenik predsjednika
 3. doc. dr. sc. DAJANA KARAULA, član
 4. izv. prof. dr. sc. IVAN SEGEDI, član
 5. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV RUPČIĆ, član
 6. doc. dr. sc. MARIJO BAKOVIĆ, član
 7. izv. prof. dr. sc. SUNČICA BARTOLUCI, član
 8. izv. prof. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 9. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ , član
 10. LANA JURILJ VLAJČIĆ, mag. iur., član 
 11. SUZANA DOLIĆ-KNOK, član (predstavnica Sindikata)

 

4. Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV RUPČIĆ, prodekan za međunarodnu suradnju i znanost, predsjednik
 2. doc. dr. sc. DARIO NOVAK, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, član
 4. doc. dr. sc. DARIJA OMRČEN, član
 5. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ, član
 6. doc. dr. sc. LOVRO ŠTEFAN, član
 7. izv. prof. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 8. doc. dr. sc. DANIEL BOK, član
 9. izv. prof. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI, član
 10. IVAN ČOLAKOVAC, mag. educ. phil. et mag. bibl., pridruženi član 
      

5. Povjerenstvo za normativnu djelatnost

 1. TOMISLAV PAVKOVIĆ, dipl. iur, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. IVAN SEGEDI, član
 3. doc. dr. sc. DAJANA ZORETIĆ, član
 4. doc. dr. sc. MARIJO BAKOVIĆ, član
 5. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV RUPČIĆ, član
 6. ANDREJA SREBAČIĆ, mag. iur., član
 7. LANA JURILJ VLAJČIĆ, mag.iur., član 

   

6. Povjerenstvo za diplomske radove studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije

 1. doc. dr. sc. DAJANA ZORETIĆ, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednice
 3. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 4. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, član
 5. doc. dr. sc. HRVOJE PODNAR, član
 6. izv. prof. dr. sc. MARIJA RAKOVAC, član
 7. doc. dr. sc. KLARA ŠILJEG, član

   

 

7. Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika

 1. prof. dr. sc. HRVOJE SERTIĆ, predsjedniK
 2. izv. prof. dr. sc. PETAR BARBAROS, član
 3. prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, član

   Zamjenski članovi

 1. prof. dr. sc. BOJAN MATKOVIĆ
 2. izv. prof. dr. sc. LUKA MILANOVIĆ
 3. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ

 

8. Povjerenstvo za pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u nastavna zvanja predavača ili višeg predavača za predmet TZK na drugim visokim učilištima     

 1. doc. dr. sc. DRENA TRKULJA PETKOVIĆ, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, član
 3. imenovani predstavnik visokoškolske ustanove za koju se provodi izbor

Zamjenski članovi:

 1. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN
 2. izv. prof. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ

  

9. Etičko povjerenstvo 

 1. prof. dr. sc. BRANKA MATKOVIĆ, predsjednica
 2. prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, član
 3. prof. dr. sc. GORAN LEKO, član
 4. ĐURĐICA KAMENARIĆ, pridruženi član

   Zamjenski članovi

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, zamjenik predsjednice
 2. izv. prof. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI
 3. izv. prof. dr. sc. NIKOLA PRLENDA
 4. ANDREJA SREBAČIĆ, zamjenica pridružene članice

 

10. Knjižnični odbor

 1. izv. prof. dr. sc. VJEKOSLAV CIGROVSKI, predsjednik
 2. doc. dr. sc. DARIO NOVAK, zamjenik predsjednika
 3. doc. dr. sc. TOMICA REŠETAR, član
 4. IVAN ČOLAKOVAC, mag. educ. phil. et mag. bibl., član
 5. MARTIN STOJČEVIĆ, predstavnik studenata, član 

     pridruženi članovi:

     1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV RUPČIĆ
     3. IVA BARKOVIĆ, dipl. bibl.

  

11. Stegovni sud za studente

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, PREDSJEDNIK
 2. doc. dr. sc. KLARA ŠILJEG - član
 3. ANTUN ČIĆAK, student, član 

   Zamjenski članovi

 1. izv. prof. dr. sc. SUNČICA BARTOLUCI
 2. izv. prof. dr. sc. NIKOLA PRLENDA
 3. MISLAV LULIĆ, zamjenski predstavnik studenata

 

12. Viši stegovni sud za studente

 1. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV KRISTIČEVIĆ, predsjednik
 2. prof. dr. sc. NENAD MARELIĆ, član
 3. MARTIN STOJČEVIĆ, predstavnik studenata, član

  Zamjenski članovi

     1.  izv. prof. dr. sc. JADRANKA VLAŠIĆ, zamjenica predsjednika
     2.  izv. prof. dr. sc. SANELA ŠKORIĆ, zamjenski član  
     3.  MISLAV LULIĆ, zamjenski predstavnik studenata
 

13. Povjerenstvo za e-učenje

 1. prof. dr. sc. VESNA BABIĆ, predsjednica
 2. doc. dr. sc. DAJANA ZORETIĆ, zamjenica predsjednice
 3. izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, član
 4. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, član
 5. izv. prof. dr. sc. KATARINA OHNJEC, član
 6. IVAN ČOLAKOVAC, mag. educ. phil. et mag. bibl., član 
 7. STIPE GORENJAK, struč. spec. ing. techn. inf., član 

Pridruženi član: 1. IVA BARKOVIĆ , dipl. bibl.

 

14. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

 1. izv. prof. dr. sc. IVAN SEGEDI, prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV RUPČIĆ, zamjenik predsjednika
 3. doc. dr. sc. DAJANA ZORETIĆ, član
 4. izv. prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, član
 5. prof. dr. sc. VESNA BABIĆ, član
 6. prof. dr. sc. GORAN LEKO, član (Hrvatski kineziološki savez)
 7. doc. dr. sc. MARIJO MOŽNIK, član
 8. doc. dr. sc. MARIJO BAKOVIĆ, član
 9. izv. prof. dr. sc. DARIO ŠKEGRO, član
 10. izv. prof. dr. sc. SUNČICA BARTOLUCI, član
 11. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ĐURKOVIĆ, član
 12. LANA JURILJ VLAJČIĆ, mag. iur., član 
 13. ANDREJA SREBAČIĆ, dipl. iur., član
 14. GORDANA MAZALOVIĆ, član
 15. IVANA DEGIRMENDŽIĆ, član
 16. ĐURĐICA KAMENARIĆ, član
 17. STIPE GORENJAK, član
 18. IVAN ČOLAKOVAC, član
 19. ROBERTA BASIĆ, predstavnica studenata, član

 

15. Povjerenstvo za karijerno savjetovanje

 1. doc. dr. sc. DAJANA ZORETIĆ, predsjednica
 2. doc. dr. sc. CVITA GREGOV, član
 3. doc. dr. sc. TATJANA TROŠT-BOBIĆ, član
 4. doc. dr. sc. IGOR GRUIĆ, član
 5. prof. dr. sc. RENATA BARIĆ, član 
 6. LANA JURILJ VLAJČIĆ, mag.iur., član 
 7. IVA BARKOVIĆ, dipl. bibl., član
 8. ANA CRNJAK, prof., član
 9. IVANA DEGIRMANDŽIĆ, član
 10. MARTIN STOJČEVIĆ, predstavnik studenata, član 

16. Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja

 1. prof. dr. sc. BOJAN MATKOVIĆ, predsjednik
 2. prof. dr. sc. MARJETA MIŠIGOJ DURAKOVIĆ, zamjenica predsjednika
 3. prof. dr. sc. GORAN LEKO, član
 4. prof. dr. sc. NENAD MARELIĆ, član
 5. prof. dr. sc. GORDANA FURJAN MANDIĆ, član

17.  Povjerenstvo za izradu plana rodne ravnopravnosti

 1.  doc. dr. sc. DARIO NOVAK, predsjednik
 2.  izv. prof. dr. dc. TOMISLAV RUPČIĆ, član
 3.  izv. prof. dr. sc. IVAN SEGEDI, član
 4.  doc. dr. sc. DAJANA ZORETIĆ, član
 5.  izv. prof. dr. sc. MAROJE SORIĆ, član
 6. izv. prof. dr. sc. LIDIJA PETRINOVIĆ, član
 7.  ĐURĐICA KAMENARIĆ, član
 8.  ANA CRNJAK, član
 9.  IVANA DEGIRMENDŽIĆ, član
 10.  LANA JURILJ VLAJČIĆ, član
 11. Predstavnik studentskog zbora

18. Povjerenstvo za izradu strategije znanosti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu

 1.  izv. prof. dr. sc. TOMISLAV RUPČIĆ, predsjednik
 2.  doc. dr. sc. DARIO NOVAK, član
 3.  prof. dr. sc. LANA RUŽIĆ, član
 4.  izv. prof. dr. sc. MAROJE SORIĆ, član
 5.  prof. dr. sc. MARIO KASOVIĆ, član
 6.  izv. prof. dr. sc. PAVLE MIKULIĆ, član
 7.  izv. prof. dr. sc. SANJA ŠALAJ, član
 8.  doc. dr. sc. DANIEL BOK, član
 9.  dr. sc. LOVRO ŠTEFAN, član
 10.  NIKOLINA BESTIĆ, član
 11. ĐURĐICA KAMENARIĆ, član