Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Zakonodavni okvir
Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Korisne poveznice:

 

 

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

Povjerenik za informiranje RH
Agencija za zaštitu osobnih podataka
 

 


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Lana Jurilj Vlajčić, mag. iur na sljedeće načine:

 

- putem pošte na adresu:

  Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

  Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb 

 

- putem elektroničke pošte na adresu:

   pristup.informacijama @ kif.unizg.hr

 

- telefonom na sljedeće brojeve:

   +385 (0)1 365 8638

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet ne plaćaju se upravne pristojbe i naknade za podnošenje zahtjeva.

Sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11), Fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Naknadu stvarnih materijalnih troškova Fakultet će potraživati od korisnika prava na informaciju na način kako je to utvrđeno Kriterijima.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Fakultet će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.