Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Misija i vizija

MISIJA

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeća je visokoškolska institucija u području kineziologije u regiji koja obrazuje kadrove za sva područja primijenjene kineziologije na temelju najnovijih znanstvenih i stručnih spoznaja. Kineziološki fakultet svoj rad temelji na visokim akademskim i etičkim vrijednostima, na znanju utemeljenom na istraživanju i stručnoj ekspertizi te na optimalnim infrastrukturnim uvjetima. Kineziološki fakultet značajno doprinosi unapređenju sporta, sportske rekreacije, tjelesne i zdravstvene kulture učenika i studenata te kvaliteti aktivnog života i zdravlju hrvatskih građana.

 

VIZIJA

Kao vodeća visokoškolska institucija u području kineziologije u regiji, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu želi postati integriran i konkurentan u europskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te želi stvarati nove i unapređivati postojeće sustave transfera znanja u sva područja primijenjene kineziologije.


Strategija razvoja Kineziološkog fakulteta

Strategijom razvoja Kineziološkog fakulteta definira se:

- Postojeće stanje s jasno prepoznatim snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama relevantnim za daljnji proces razvoja institucije;

- Strateški ciljevi razvoja nastavne djelatnosti, znanstveno-istraživačkog rada, transfera znanja, upravljanja resursima i međunarodnih odnosa i odnosa s javnošću;

- Posebni ciljevi za svako područje s istaknutim aktivnostima;

- Ključni pokazatelji uspješnosti, mehanizmi praćenja, odgovorne osobe i rokovi provedbe;

- Dokumenti koji se moraju izraditi i primijeniti.

Strategija razvoja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 2014. do 2020. godine uvažava tradiciju i postignuća fakulteta kroz njegovu pedesetpetogodišnju povijest. Također, strategija prepoznaje aktualni trenutak i poziciju Fakulteta u užem i širem društvenom kontekstu. Temeljem snaga, slabosti, prilika i prijetnji, defi nirani su mogući putevi u ostvarivanju strateških ciljeva. Pri tome se vodilo računa o realnim mogućnostima angažiranja svih fakultetskih resursa, ali i temeljnom nastojanju svih zaposlenika i studenata fakulteta da KF postane institucija najviših međunarodnih akademskih

standarda.

 

SWOT ANALIZA:

SNAGE

- Tradicija vodeće institucije u području kineziologije u regiji;

- Povoljna dobna kadrovska struktura nastavnika i suradnika;

- Solidna fakultetska materijalna infrastruktura;

- Interdisciplinarnost studijskih programa zbog kompleksne strukture kineziologije;

- Partnerski odnosi s većinom institucija vezanim za područje sporta i javnog zdravlja u RH;

- Stalno unapređenje međunarodne suradnje;

- Pozitivna i stabilna fi nancijska situacija;

- Iznadprosječna ocjena (Sveučilište u Zagrebu) rada nastavnika od strane studenata;

- Iznadprosječna znanstvena produktivnost per-capita u društveno-humanističkom području u Republici Hrvatskoj.

SLABOSTI

- Nedefi niran status studijskog programa integriranog sveučilišnog studija kineziologije;

- Nedovoljan broj stalno zaposlenih nastavnika i suradnika te vanjskih suradnika za pojedine predmete;

- Nepovoljna dobna struktura nenastavnog osoblja;

- Niska prolaznost studijskih godina i niska konačna završnost studiranja;

- Neravnomjerna distribucija znanstvene produktivnosti po nastavnicima i suradnicima;

- Nepostojanje međunarodnih znanstvenih projekata financiranih iz EU fondova;

- Slaba pokrivenost predmeta sveučilišnim udžbenicima, priručnicima i skriptama te nedovoljna primjena e-učenja u nastavi;

- Nedovoljno razvijen upravljačko-organizacijski sustav (nepostojanje ISO standarda);

- Nedovoljna povezanost sa sektorom javnog zdravlja i gospodarstva.

PRILIKE

- Iskorištavanje pozicije hrvatskog sporta i turizma u svijetu za kreiranje kolaborativnih znanstvenih istraživanja i sustava edukacije sportskih i drugih stručnjaka iz područja kineziologije;

- Usmjerenost na primijenjena znanstvena istraživanja i transfer znanja u praksu;

- Iskorištavanje sredstava iz fondova EU;

- Povećanje studentske i nastavničke mobilnosti;

- Jačanje veza s alumnijima fakulteta;

- Kreiranje programa na engleskom jeziku;

- Kreiranje novih programa cjeloživotnog obrazovanja;

- Uspostavljanje veze s područjem javnog zdravlja;

- Odredbe Zakona o sportu koje propisuju uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu.

PRIJETNJE

- Nedostatno financiranje nastavne i znanstvene djelatnosti iz proračuna RH;

- Nedovoljna i nepovoljna kadrovska reprodukcija nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja;

- Nedovoljna povezanost s primijenjenim područjima kineziologije;

- Odljev mladih ljudi u inozemstvo i privatni sektor;

- Pojavljivanje nelojalne konkurencije u zemlji i bližem okruženju;

- Neusklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada i širim društvenim promjenama / zahtjevima.