Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Dekan - Sveučilišta u Zagrebu Kineziološki fakultet

prof. dr. sc. Mario Baić

e-adresa: mario.baic(at)kif.unizg.hr

 

Program rada dekana

Životopis

 

 

 

Voditeljica Ureda dekana

Nikolina Batinić, bacc. oec.

Telefon: +385 (0)1 3658 630 

Faks: +385 (0)1 3634 146

E-adresa: dekanat@kif.unizg.hr

 


Djelokrug rada dekana

Dekan je čelnik i voditelj Fakulteta, s pravima i obvezama ravnatelja ustanove. Znak je dekanove časti dekanski lanac. Dekan Fakulteta odgovoran je za zakonitost rada Fakulteta i njegovo djelovanje sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Kineziološkog fakulteta. Dekan Fakulteta:

− zastupa i predstavlja Fakultet,

− ustrojava rad i poslovanje Fakulteta,

− koordinira ukupnim znanstvenim i nastavnim procesom Fakulteta i predlaže Fakultetskom vijeću mjere za unapređenje znanstvenoga i nastavnoga rada te poslovanja Fakulteta,

− donosi poslovne odluke o raspolaganju sredstvima Fakulteta u granicama ovlaštenja utvrđenih Zakonom, Statutom Kineziološkog fakulteta, financijskim planom i programom rada Fakulteta i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,

− donosi opće akte Fakulteta (odluke, pravilnike, upute i druge akte), osim onih akata čije je donošenje Zakonom, Statutom ili drugim propisima izričito stavljeno u nadležnost Fakultetskog vijeća ili drugog nadležnog tijela,

− priprema, saziva i predsjedava sjednicama Fakultetskog vijeća,

− provodi odluke Fakultetskog vijeća, kao i odluke Senata Sveučilišta i Vijeća područja koje se odnose na Fakultet,

− obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom Kineziološkog fakulteta.

 

Izbor dekana

 

Za dekana Fakulteta može biti izabrana osoba koja, uz zakonske uvjete, ima status nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora te s Fakultetom ima zaključen ugovor o radu s radnim odnosom zasnovanim na neodređeno vrijeme.

Dekana bira Fakultetsko vijeće. Postupak izbora dekana na mjesto dekana kojemu istječe mandat mora završiti, u pravilu, najkasnije četiri mjeseca prije trenutka kada novoizabrani dekan nastupa na dužnost. Postupak za izbor dekana započinje pozivom Fakultetskog vijeća, upućenim zavodima i svim znanstveno-nastavnim djelatnicima Fakulteta, da istaknu pristupnika za izbor dekana. Pristupnici za dekana koji su prihvatili svoju kandidaturu, dužni su napisati stručni životopis i izraditi vlastiti program rada za dekanski mandat koji usmeno izlažu Fakultetskom vijeću. Prijedlozi programa rada pristupnika za dekana koji dobiju suglasnost Fakultetskog vijeća upućuju se Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Fakultetsko vijeće bira dekana među predloženicima za koje je Senat Sveučilišta dao suglasnost. Fakultetsko vijeće bira dekana Fakulteta tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća. Izbor dekana potvrđuje Senat Sveučilišta. Ukoliko Senat Sveučilišta ne potvrdi izbor dekana, postupak izbora se ponavlja.

 

Dekan se bira na vrijeme od tri akademske godine. Ista osoba može biti izabrana za dekana najviše dva puta. Dekan preuzima dužnost prvoga dana nove akademske godine. Dekan je z a s voj rad odgovoran Fakultetskom vijeću i rektoru Sveučilišta. Dekan Fakulteta, najmanje jednom godišnje, Fakultetskom vijeću i rektoru Sveučilišta podnosi izvješće o radu i poslovanju Fakulteta, izvješće o svome radu, prijedlog proračuna Fakulteta i izvješće o njegovu izvršenju.

 

Dekan može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako sam zatraži svoje razrješenje, ne ispunjava dekanske dužnosti, krši odredbe Statuta Fakulteta, Statuta Sveučilišta i drugih propisa, zlouporabi položaj dekana, svojim ponašanjem naruši ugled Fakulteta ili mu svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem nanese štetu u većem opsegu ili pak izgubi sposobnost obavljanja dužnosti dekana. Pokretanje postupka za razrješenje dekana može predložiti svaki zavod, Etičko povjerenstvo Fakulteta, Stegovni sud za nastavnike ili najmanje 1/4 članova Fakultetskog vijeća. Postupak provodi, i o prijevremenom razrješenju dekana odlučuje, Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova Vijeća u roku od dva mjeseca od početka postupka, a sjednicom Vijeća tom prilikom

predsjeda i sjednicu vodi najstariji član Vijeća.

 

Rektor Sveučilišta može suspendirati dekana zbog nepoštivanja zakona, drugih propisa, Statuta Sveučilišta ili na njemu utemeljenih sveučilišnih odluka, a rektorovu odluku o suspenziji potvrđuje Senat dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova u roku od 30 dana od rektorove odluke. Ukoliko Senat potvrdi suspenziju, smatra se da je dekan razriješen svoje

dužnosti danom donošenja odluke o potvrdi suspenzije. U slučaju razrješenja dekana, Senat Sveučilišta imenuje obnašatelja dužnosti dekana do izbora novog dekana. Postupak za izbor novog dekana provodi se u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Kineziološkog fakulteta. U tom postupku razriješeni dekan ne može biti predloženik.


Dekani kroz povijest na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Dekani Fakulteta za fizičku kulturu, Svučilišta u Zagrebu (FFK) odnosno
Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu (KIF):

 

prof.  dr.  sc.  Miloje Gabrijelić (1959. - 1961; 1981 - 1983.)

prof.  dr.  sc.  Marjan Lanc (1961. - 1963; 1963 - 1965.)

prof.  dr.  sc.  Jelica Reljić (1965. - 1967.)

prof.  dr.  sc.  Emil Vukotić (1967. - 1969.)

prof. dr. sc. Konstantin Momirović (1969. - 1971.)

prof. emeritus, dr.  sc.  Radovan Medved (1971. - 1973.)

prof. dr. sc. Mirko Relac (1973. - 1975.)

prof. dr. sc. Živko Radan (1975. - 1977.)

prof. dr. sc.  Milan Blašković (1977. - 1979.)

prof. dr. sc. Vjekoslav Juras (1979. - 1981.)

prof.  dr.  sc. Emil Hofman (1983. - 1985.)

prof. dr. sc. Ankica Hošek - Momirović (1985. - 1987; 1987. - 1989.)

prof. dr. sc. Boris Volčanšek (1989. - 1991; 1991 - 1993.)

prof. emeritus, dr. sc. Dragan Milanović ( 1993. - 1995; 1995. - 1997.)

prof. dr. sc. Bojan Matković (1997. -  1999; 1999. - 2001.)

prof. dr. sc. Mato Bartoluci (2001. - 2003; 2003. - 2005.)

prof. dr. sc. Dinko Vuleta (2005. - 2007; 2007. - 2009.)

prof. dr. sc. Igor Jukić (2009. - 2011; 2011. - 2013.)

prof. dr. sc. Damir Knjaz (2013. - 2015; 2015 - 2017.)

izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević (2017. - 2019; 2019. - 2022.)