Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Savjetnici dekana

Prema potrebi, dekan Fakulteta može za određena pitanja odnosno područja rada imenovati i posebne savjetnike. Za dekanova savjetnika može biti imenovana osoba u znanstvenonastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora. Djelokrug rada, kao i ostala prava i dužnosti dekanova savjetnika utvrđuju se odlukom o imenovanju. Mandat dekanova savjetnika prestaje s istekom vremena na koje je imenovan, a najkasnije istekom mandata dekana koji ga je imenovao.

 

Savjetnica dekana za nastavu i studente

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin, savjetnica dekana za nastavu i studente
e-adresamaja.horvatin@kif.unizg.hr


Savjetnica dekana za znanost

prof. dr. sc. Lana Ružić, savjetnica dekana za znanost

e-adresa: lana.ruzic@kif.unizg.hr

 

Savjetnik dekana za međunarodnu suradnju

izv. prof. dr. sc. Luka Milanović, savjetnik dekana za međunarodnu suradnju

e-adresa: luka.milanovic@kif.unizg.hr

 

Savjetnik dekana za stručne studije

izv. prof. dr. sc. Vlatko Vučetić, savjetnik dekana za stučne studije

e-adresa: vlatko.vucetic@kif.unizg.hr