Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) Kineziološki fakultet objavljuje Popis gospodarskih subjekata s kojia je u sukobu interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu navedenog članka.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje